Výpis ze Stanov

Hlava II

ČLENSTVÍ

Oddíl 1
Vznik a zánik členství

Čl. 3
Druhy členství

Členství v NOS PČR se dělí na

a) řádné nebo
b) veterán a
c) čestné.

Čl. 4
Podmínky členství

(1) Řádným členem může být příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, zaměstnanec NOS PČR, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev (dále jen zaměstnavatel).

(2) Veteránem může být bývalý řádný člen, jehož řádné členství trvalo alespoň 5 let a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů.

(3) Řádné členství a členství veterán má dvě formy

  a) členství v základní organizaci nebo

  b) přímé členství v NOS PČR mimo evidenci základní organizace.

Členstvím v základní organizaci vzniká i členství v NOS PČR.

(4) Čestným členem může být osoba, která svou činností zásadním způsobem napomohla k rozvoji NOS PČR.

(5) Zrušením základní organizace členství v NOS PČR nezaniká, ale mění se na přímé členství; to neplatí, pokud člen učiní projev vůle směřující k zániku členství nebo k přestupu do jiné základní organizace.

(6) Stane-li se přímý člen členem základní organizace anebo člen základní organizace členem jiné základní organizace nebo přímým členem, pozbývá tento člen dosavadní členství. Obdobně toto platí, stane-li se řádný člen veteránem a naopak.

Vznik a zánik řádného členství nebo členství veterán

Čl. 5
Vznik členství

(1) Členové se sdružují v základních organizacích, přičemž každý se může svobodně ucházet o členství v základní organizaci podle své volby. Nepůsobí-li v místě výkonu služby nebo práce žádná základní organizace, anebo nerozhodl-li se dosud pro některou, může do doby, než se tak stane, podat žádost o přímé členství; to neplatí pro zaměstnance NOS PČR. Přímý člen má hlas poradní.

(2) Řádné členství a členství veterán vzniká rozhodnutím předsedy základní organizace nebo rozhodnutím předsedy NOS PČR, jde-li o přímého člena, a to na základě řádně doručené žádosti uchazeče na předepsaném tiskopisu, jejíž součástí je u řádného člena písemný souhlas se srážkami členských příspěvků.

(3) Zakladatelům základní organizace, kteří splňují podmínky řádného členství nebo členství veterán vzniká toto členství dnem zápisu základní organizace NOS PČR do spolkového rejstříku.

(4) Řádné členství a členství veterán nevznikne žadateli, který byl v minulosti vyloučen z NOS PČR.

(5) Orgán, který rozhoduje o vzniku členství, oznámí uchazeči, zda byl či nebyl přijat. Rozhodne-li orgán o nepřijetí uchazeče za člena, vyhotoví o nepřijetí písemné rozhodnutí s odůvodněním, které doručí tomuto uchazeči o členství. Předseda, který rozhodl o nepřijetí uchazeče, oznámí tuto skutečnost vhodným způsobem také orgánu, který je příslušný k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí.

(6) Nevydá-li příslušný předseda do 30 dnů od přijetí žádosti o řádné členství rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena, má se za to, že uchazeč byl přijat; v opačném případě může uchazeč do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání k výboru příslušné základní organizace nebo předsednictvu NOS PČR, týká-li se přímého členství. To neplatí, nesplňuje-li uchazeč podmínky pro vznik členství nebo při žádání o členství nebyly splněny podmínky podle odstavce 2.

(7) Čestné členství vzniká rozhodnutím předsednictva NOS PČR (dále jen „předsednictvo“) o udělení členství.

(8) Členství se prokazuje členským průkazem. Členské průkazy vydává NOS PČR, jehož jsou majetkem.

Čl. 6
Zánik členství

(1) Řádné členství a členství veterán zaniká

  a) vystoupením člena; není-li v žádosti uveden datum vystoupení, zaniká členství nejpozději posledním dnem měsíce, za který nezaplatil členský příspěvek; žádost se podává orgánu, který rozhoduje o přijetí člena,

  b) přestal-li člen splňovat podmínky stanovené pro trvání členství,

  c) vyloučením člena,

  d) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,

  e) zánikem NOS PČR.

(2) Čestné členství zaniká vzdáním se čestného členství nebo rozhodnutím předsednictva o odnětí členství.