Postup při podání žaloby

Vážené členky, vážení členové Nezávislého odborového svazu Policie ČR,

ve stanovách přijatých dne 30. 3. 2017 na sjezdu NOSP v Pardubicích byla zřízena jako orgán svazu Rozhodčí komise.

Ve stanovách je Rozhodčí komise upravena v čl. 29, je zde upraveno, v jakých záležitostech komise rozhoduje a v jakých maximálních časových odstupech od sporné skutečnosti lze žalobu podat (viz úplné znění čl. 29 v příloze).

Podle čl. 29 odst. 6 Stanov rozhodčí komise:

  • rozhoduje o vyloučení člena, spory z voleb členů odborových orgánů

  • rozhoduje spory mezi členy navzájem, spory mezi členem a odborovým orgánem, spory mezi členem a základní organizací, spory mezi členem a NOS PČR

  • rozhoduje spory mezi základními organizacemi navzájem a spory mezi základní organizací a NOS PČR

  • rozhoduje spory mezi odborovými orgány navzájem a spory mezi odborovými orgány a základní organizací nebo NOS PČR

  • rozhoduje spory o platnost přijatých usnesení a vnitřních předpisů, jakož i spory o jejich výklad

Komise jedná na základě podané žaloby (čl. 29 odst. 7 Stanov).

Jednání komise se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. § 30 tohoto zákona stanoví užití zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ) na řízení před rozhodci, pokud zákon č. 216/1994 Sb. nestanoví jinak.

 

Náležitosti žaloby:

Zákon č. 216/1994 Sb. nestanovuje náležitosti žaloby, proto se s odkazem na § 30 tohoto zákona užije příslušných ustanovení OSŘ.

  • podle § 42 odst. 4 OSŘ musí být z podání patrné, že je určeno rozhodčí komisi, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno.

  • dále podle § 79 odst. 1 OSŘ musí podaná žaloba obsahovat identifikaci stran rozhodčího řízení (tedy u fyzické osoby jméno, příjmení, funkce, popř. bydliště, datum narození, u základní organizace název základní organizace a její sídlo, popř. IČO, u odborového orgánu jeho název a sídlo). V žalobě je třeba co nejpodrobněji vylíčit rozhodné skutečnosti, označit důkazy, jichž se žalobce dovolává a ze žaloby musí být patrno, čeho se žalobce domáhá.

  • podle § 79 odst. 2 OSŘ je žalobce povinen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává

 

Žalobu je třeba doručit v písemné podobě do sídla NOS PČR, datovou zprávou do datové schránky NOS PČR nebo elektronicky e-mailem opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. Pokud bude žaloba zaslána elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu či faxem je žalobce podle § 42 odst. 2 OSŘ povinen do tří dnů doplnit žalobu o předložení podepsaného originálu žaloby. Pokud nebude žaloba takto do tří dnů doplněna, k žalobě nabude rozhodčí komise přihlížet.

Pokud žaloba nebude mít náležitosti podle § 42 odst 4, § 79 odst. 1, 2 OSŘ, vyzve rozhodčí komise žalobce k doplnění žaloby, přičemž mu poskytne na doplnění přiměřenou lhůtu. Pokud žalobce na výzvu rozhodčí komise žalobu nedoplní, rozhodčí komise žalobu po marném uplynutí lhůty k doplnění odmítne.

Komise vydá rozhodnutí (rozhodčí nález) do šesti měsíců od zahájení rozhodčího řízení (čl. 29 odst. 13 Stanov). Rozhodčí nález se doručuje dotčeným stranám a předsednictvu.

Žalobou k rozhodčí komisi NOS PČR tak rozhodně nejsou různé podněty k prošetření, stížnosti, anonymní podání apod. Takovými podáními se nebude rozhodčí komise NOS PČR zabývat a budou odmítnuta.

 

S případnými dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na členy rozhodčí komise.

  

zpracoval:

Mgr. et Mgr. Petr Hejda
tel.: 608861030, 974331721
mail: hejda@nosp.cz