Rozhodčí komise

(1) Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do samosprávy NOS PČR. Při výkonu své působnosti je nezávislá na ostatních orgánech NOS PČR.

(2) Rozhodčí komise má pět členů, z toho tři za policii a dva za vězeňskou službu. Dále má dva náhradníky, z toho jednoho za policii a jednoho za vězeňskou službu. Členem rozhodčí komise nesmí být předseda NOS PČR, člen předsednictva, člen výboru pro policii a výboru pro vězeňskou službu a člen kontrolní komise.

(3) Při volbě členů rozhodčí komise se volí nejprve z kandidátů s vysokoškolským vzděláním v oboru právo; je-li z těchto zvolen požadovaný počet členů a náhradníků, další volba se už neprovádí. V opačném případě se provede volba z kandidátů s vysokoškolským vzděláním v oborech s právním zaměřením, a to na místa, která nebyla obsazena předchozí volbou. Nejsou-li ani po této volbě obsazena všechna volná místa, provede se další volba z kandidátů bez ohledu na vzdělání.

(4) Rozhodčí komisi svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rozhodčí komise, nejméně jednou ročně.

(5) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě. 

(6) Jednání rozhodčí komise se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, a podpůrně jednacím a volebním řádem. Rozhodčí komisi přísluší

  a) rozhodovat spory o vyloučení člena a spory z voleb členů odborových orgánů,

  b) rozhodovat spory mezi členy navzájem, spory mezi členem a odborovým orgánem, a spory mezi členem a základní organizací nebo NOS PČR,

  c) rozhodovat spory mezi odborovými orgány navzájem a spory mezi odborovými orgány a základní organizací nebo NOS PČR,

  d) rozhodovat spory mezi základními organizacemi navzájem a spory mezi základní organizací a NOS PČR,

  e) rozhodovat spory o platnost přijatých usnesení a vnitřních předpisů, jakož i spory o jejich výklad,

  f) požadovat od účastníků řízení doplnění jejich písemných podání a další důkazy,

  g)  řádně hospodařit s přidělenými prostředky,

  h) volit ze svého středu předsedu a místopředsedu rozhodčí komise, jakož i rozhodovat o jejich odvolání.

(7) Rozhodčí komise jedná na základě podané žaloby. Žalobu je možné podat do tří měsíců od sporné skutečnosti, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Je-li touto skutečností rozhodnutí orgánu, počíná lhůta běžet ode dne oznámení rozhodnutí či zápisu z jednání, které ho obsahuje. Nebyla-li tato skutečnost oznámena, pak ode dne, kdy se žalobce o skutečnosti dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné skutečnosti. Žaloba nemá odkladný účinek, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

(8) Žalobu lze podat také proti skutečnosti, že orgán ve věci mu předložené nerozhodl, ač měl či mohl; v takovémto případě lhůta pro podání počíná běžet ode dne oznámení zápisu z jednání orgánu, na kterém rozhodnout mohl.

(9) Žaloba se doručuje rozhodčí komisi na adresu sídla NOS PČR. Lhůta je zachována, je-li žaloba podána poslední den lhůty na uvedená adrese anebo je-li v tento den podána poštovní zásilkou adresovanou rozhodčí komisi, držiteli poštovní licence nebo vnitřní kurýrní službě zaměstnavatele.

(10) Doručenou žalobu předá neprodleně kancelář nebo orgán, který žalobu přijal, předsedovi rozhodčí komise.

(11) Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy žaloba došla předsedovi rozhodčí komise.

(12) Hlasování technickými prostředky nelze použít na přijetí usnesení o výroku rozhodčího nálezu.

(13) Nevydá-li rozhodčí komise rozhodnutí do šesti měsíců od zahájení rozhodčího řízení, může strana sporu uplatnit své právo u soudu.

(14) Rozhodnutí se doručuje členovi a orgánu, jehož se rozhodnutí týká, a předsednictvu. Anonymizované rozhodnutí se vhodným způsobem zveřejní pro členy NOS PČR. Zápisy z jednání komise se nezveřejňují.

(15) Rozhodčí komise je samostatná v oblasti ekonomiky a financování. O výši přiděleného rozpočtu rozhodčí komisi na kalendářní rok rozhoduje sjezd na základě žádosti předsedy rozhodčí komise. Výši odměn členům rozhodčí komise určuje předseda rozhodčí komise.