Vzor pro podání žaloby

Podání žaloby k Rozhodčí komisi NOS PČR

Podání žaloby k Rozhodčí komisi NOS PČR, byť se nejedná o soudní řízení, musí obsahovat všechny náležitosti, uvedené v zákoně č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád § 42 odst. 4) v platném znění, který zní: „Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.“ To znamená, že musí být z žaloby zřejmé, kdo ji podal, proti komu ji podal, musí určit záležitost, které se týká, co svým podáním sleduje, tedy návrh rozhodnutí, a musí být řádně podepsáno. Také musí být zřejmé, že je žaloba podána k Rozhodčí komisi NOS PČR. Níže je uveden vzor žaloby k rozhodčí komisi, který obsahuje všechny náležitosti, včetně vysvětlení jednotlivých bodů žaloby.

 

Vzor pro podání žaloby:

 

 

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky

Rozhodčí komise

Bartolomějská 7

110 00 Praha 1

 

V …….. dne …….

 

Žalobce:

 

Uvést identifikační údaje toho, kdo žaluje. U Základní organizace je to název, sídlo, IČ a fyzickou osobu, která ZO zastupuje, u orgánu ZO navíc uvést který orgán žalobu podává, u fyzické osoby její identifikační údaje, tedy především jméno a příjmení, dále pak bydliště, datum narození, případně ČOZ a druh členství v NOS PČR (člen ZO nebo přímý člen, případně zda je řádný člen nebo veterán).

např.:

ZO NOS PČR při …….

sídlo, IČ: ……

Zastoupená předsedou ZO ………

 

nebo:

 

Jméno PŘÍJMENÍ

adresa

datum narození

člen ZO při …..

 

Žalovaný:

 

Uvést všechny známé identifikační údaje žalovaného tak, aby jej bylo možno přesně identifikovat, obdobně jako u žalobce. Označení musí být dostatečně přesné, aby mohl být žalovaný přesně identifikován! Není tedy možné žalovaného označit „Jan Novák“ bez dalších identifikačních údajů.

Žaloba k Rozhodčí komisi NOS PČR podle čl. … odst. … písm. … Stanov NOS PČR + uvést důvod.

Stačí krátké vyjádření, které bude rozvinuto v odůvodnění.

 

např.:

 

Žaloba k Rozhodčí komisi podle čl. 29 odst. 6 písm. e) Stanov NOS PČR z důvodu porušení Stanov NOS PČR žalovaným.

 

Odůvodnění:

Zde vést všechny okolnosti, ze kterých žalobce dovozuje porušení povinností nebo pravomoci žalovaného. Především je třeba definovat, proti jakému konkrétnímu jednání je žaloba podána a v čem je spatřováno pochybení žalovaného. Je nutné též doložit další důkazní prostředky, zejména listinné důkazy, uvedení případných svědků a případně též i důvody jejich vyslechnutí apod.

 

Důkazní prostředky:

Pokud žalobce žádá provést další důkazy, je třeba je zde uvést.

 

Přílohy:

 

Pokud jsou přikládány další dokumenty, je třeba je označit jako přiložené dokumenty (postačuje předložit v kopii).

 

Podpis:

 

Uvést identifikaci žalobce a připojit u listinného podání vlastnoruční nebo zaručený elektronický podpis u podání elektronického (neplatí pro podání pomocí datové schránky). Pokud to není uvedeno výše je vhodné i připojení možností elektronické komunikace (e-mail, datová schránka).

 

např.:

 

za ZO NOS PČR při …….

předseda ZO ………….

podpis v. r.

 

 

zpracoval

Bc. Luděk LINHA

člen Rozhodčí komise NOS PČR

linha@nosp.cz