Výpis ze Stanov


Hlava II

ČLENSTVÍ

Oddíl 1

Vznik a zánik členství

Článek 3

Druhy členství

 1. Členství v NOS PČR je

  1. řádné,

  2. veterán,

  3. čestné.

 2. Členství řádné a veterán má formy

  1. členství v základní organizaci policie nebo vězeňské služby,

  2. přímé členství v NOS PČR mimo evidenci základní organizace.

Článek 4

Podmínky členství

 1. Řádným členem může být příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev (dále jen „zaměstnavatel“) .

 2. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů. Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo již není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po 30 letech ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru.

 3. Čestným členem může být fyzická osoba, která významně napomohla k rozvoji NOS PČR.

 4. Zrušením základní organizace členství v NOS PČR nezaniká, ale mění se na přímé členství; to neplatí, učiní-li člen projev vůle směřující k zániku členství nebo k přestupu do jiné základní organizace.

 5. Stane-li se přímý člen členem základní organizace anebo člen základní organizace členem jiné základní organizace nebo přímým členem, pozbývá tento člen dosavadní členství. Obdobně toto platí, stane-li se řádný člen veteránem nebo veterán řádným členem.

Vznik a zánik členství

Článek 5

Vznik členství

 1. Členové se sdružují v základních organizacích, přičemž každý se může svobodně ucházet o členství v základní organizaci podle své volby. Nepůsobí-li v místě výkonu služby nebo práce žádná základní organizace, anebo nerozhodl-li se dosud pro některou, může do doby, než se tak stane, podat žádost o přímé členství. Přímý člen má hlas poradní.

 2. Členství řádné a veterán vzniká rozhodnutím předsedy základní organizace nebo rozhodnutím předsedy NOS PČR, jde-li o přímého člena, o přijetí uchazeče za člena na základě jeho písemné žádosti o členství. Žádost má formu přihlášky na předepsaném tiskopisu, musí být řádně vyplněna a doručena, a její součástí je u řádného člena písemný souhlas se srážkami členských příspěvků.

 3. Zakladatelům základní organizace, kteří splňují podmínky řádného členství nebo členství veterán, vzniká takové členství dnem zápisu základní organizace do spolkového rejstříku.

 4. Členství nevznikne uchazeči, který byl z odborové organizace vyloučen.

 5. Orgán, který rozhoduje o vzniku členství, oznámí uchazeči, zda byl přijat. Nevydá-li příslušný předseda do 30 dnů od přijetí žádosti o řádné členství rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena, má se za to, že uchazeč byl přijat; to neplatí, nesplňuje-li uchazeč podmínky pro vznik členství nebo při žádání o členství nebyly splněny podmínky přihlášky.

 6. Rozhodne-li orgán o nepřijetí uchazeče za člena, vyhotoví o nepřijetí písemné rozhodnutí s odůvodněním, které doručí tomuto uchazeči a tuto skutečnost oznámí orgánu příslušnému k rozhodnutí o odvolání. Uchazeč může do 30 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí za člena proti němu podat odvolání k výboru příslušné základní organizace nebo předsednictvu, uchází-li se o přímé členství.

 7. Čestné členství vzniká rozhodnutím předsednictva NOS PČR (dále jen „předsednictvo“)  o udělení čestného členství.

 8. Členstvím v základní organizaci vzniká i členství v NOS PČR.

 9. Členství se prokazuje členským průkazem. Členské průkazy vydává NOS PČR, jehož jsou majetkem.

Článek 6

Zánik členství

 1. Členství řádné a veterán zaniká

  1. vystoupením člena; žádost o vystoupení se podává orgánu, který rozhoduje o přijetí člena; není-li v žádosti uveden datum vystoupení, zaniká členství nejpozději posledním dnem měsíce, za který nezaplatil členský příspěvek,

  2. přestal-li člen splňovat podmínky pro vznik členství nebo vyšlo-li najevo, že členství vzniklo v rozporu se stanovami,

  3. nezaplacením dluhu na členských příspěvcích do dvou měsíců od výzvy k jeho zaplacení, v níž byl na vyloučení upozorněn,

  4. vyloučením člena,

  5. úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,

  6. zánikem odborové organizace, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

 2. Čestné členství zaniká vzdáním se čestného členství nebo rozhodnutím předsednictva o odnětí čestného členství.