Článek 30

Kancelář NOS PČR

(1)        Kancelář je pracoviště zřízené v sídle NOS PČR pro podporu činností NOS PČR a jeho orgánů.

(2)        Kancelář vykonává své činnosti v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy NOS PČR a smlouvami, jimiž je NOS PČR vázán, a podle pokynů předsedy NOS PČR. Kanceláři přísluší

a) vykonávat hospodářsko-správní činnosti, zejména vést agendu hospodaření NOS PČR, členskou agendu a zasílat potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro daňové účely,

b) vykonávat technicko-organizační činnosti, zejména připravovat a dokumentovat jednání orgánů NOS PČR,

c) poskytovat poradenské a informační služby,

d) vykonávat administrativní činnosti vyplývající z vnitřních předpisů a smluv NOS PČR.

 

Článek 25

Předseda NOS PČR

(2)        Předsedovi přísluší

a) řídit činnost kanceláře, …,

Veškeré písemnosti v listinné podobě se doručují do sídla NOS PČR:

Pro elektronickou komunikaci využijte přednostně datovou schránku nebo tyto emaily:

Podatelna a příjem písemností

Barbora Nechánská

Agenda členství a základních organizací

Mgr. Kristína Čopová

Agenda průkazů členů

Martina Vlachová

Agenda veteránů

Kateřina Heroutová

Ekonomika, členské příspěvky

Kateřina Hufová, DiS.

Agenda smluv T-Mobile a 02 Family

Ilona Králová

Další kontakty