Písemností v listinné i elektronické podobě se z pravidla doručují na kontaktní adresu sídla NOS PČR, a to na prostřednictvím podatelny kanceláře NOS PČR, k rukám předsedy konkrétního orgánu.

Pro emailová podání kontrolní a rozhodčí komisi využívejte jejich emailových adres.

Článek 25

Předseda NOS PČR

(1)        Předseda je statutárním orgánem NOS PČR.

(2)        Předsedovi přísluší

a) řídit činnost kanceláře, ukládat výborům NOS PČR a základním organizacím úkoly vyplývající z oprávnění předsedy jednat za předsednictvo nebo z postavení statutárního orgánu NOS PČR,

b) sjednávat smlouvy za NOS PČR, předkládat je ke schválení a schválené následně uzavírat či vypovídat,

c) přijímat přímé členy NOS PČR,

d) sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně, sjednávat a uzavírat kolektivní dohody a kolektivní smlouvy, je-li k tomu pověřen,

e) vykonávat další práva a povinnosti, která ze své povahy náleží statutárnímu orgánu, není-li jejich výkon stanovami svěřen jinému,

f) přijímat neodkladná rozhodnutí k zajištění činnosti a úkolů NOS PČR, je-li předsednictvo k nim příslušné dlouhodobě neusnášeníschopné,

g) účastnit se s hlasem poradním jednání i ostatních odborových orgánů a tyto ve zvlášť odůvodněných případech svolat; členskou schůzi může svolat jen, nebyla-li svolána řádně a včas,

h) svolat a účastnit se jednání kontrolních komisí nebo rozhodčí komise, má-li k tomu souhlas jejího předsedy.

Článek 24

Předsednictvo

 (1)        Předsednictvo je výkonným orgánem, který spravuje záležitosti NOS PČR mezi sjezdy.

(2)        Předsednictvo tvoří předseda NOS PČR, který je zároveň předsedou předsednictva, první místopředseda za policii, místopředseda za vězeňskou službu a další členové předsednictva, z nichž jsou tři za policii a jeden za vězeňskou službu.

(3)        Předsednictvo svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů předsednictva nebo předsedy kontrolní komise NOS PČR, nejméně dvakrát za tři měsíce.

(4)        Jednání předsednictva se řídí stanovami. Předsednictvu přísluší

a) schvalovat záležitosti celosvazového charakteru a rozhodovat o smlouvách NOS PČR, není-li ve stanovách uvedeno jinak,

b) zajišťovat činnosti a úkoly NOS PČR, zejména vedení agend s tím souvisejících, a přijímat opatření k jejich zabezpečení,

c) spravovat majetek NOS PČR, hospodařit s ním, a zajistit vypracování souvisejících účetních záznamů, výkazů a hlášení podle právních předpisů,

d) zajišťovat přípravu návrhů nebo aktualizací vnitřních předpisů NOS PČR,

e) rozhodovat o udělení mimořádné právní pomoci, a o udělení dočasné výjimky na využívání členských výhod, poskytovaných NOS PČR nebo jeho prostřednictvím, i po zániku členství,

f) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o přímé členství v NOS PČR,

g) rozhodovat o vyloučení člena odborové organizace, udělovat a odnímat čestné členství,

h) rozhodovat o dočasném pozastavení výkonu funkce v předsednictvu a výborech NOS PČR,

i) ukládat výborům NOS PČR úkoly, patřící do kompetence předsednictva, nelze-li je jinak dostatečně splnit,

j) ukládat základním organizacím úkoly, týkající se zejména plnění jejich povinností vůči NOS PČR,

k) určovat počet zaměstnanců kanceláře a pověřovat je konkrétními činnostmi v mezích její působnosti,

l) schvalovat název základní organizace a rozhodovat o doručení oznámení o jejím založení, změně údajů nebo zrušení, příslušnému rejstříkovému soudu,

m) zajistit provedení volby členů výboru pro veterány hlasováním technickými prostředky,

n) připravovat jednání sjezdu a volby orgánů NOS PČR na následující funkční období, jakož i doplňovací volby,

o) předkládat sjezdu zprávu o hospodaření NOS PČR za předchozí kalendářní rok a návrh rozpočtu NOS PČR na následující kalendářní rok,

p) zajišťovat zveřejňování požadovaných informací ve sbírce listin rejstříkového soudu, podávat daňová přiznání, případně plnit další obdobné povinnosti NOS PČR,

q) koordinovat výkon odborových práv vůči zaměstnavateli; tím nejsou dotčena práva vyplývající předsednictvu z kolektivních smluv a dohod nebo právních předpisů, není-li ve stanovách uvedeno jinak,

r) jmenovat nebo podat návrh na soudní jmenování likvidátora zrušené základní organizace nebo NOS PČR, nebyl-li likvidátor jmenován členskou schůzí nebo sjezdem v určené lhůtě, 

s) poskytovat součinnost při řádném vypořádání majetku NOS PČR v období od zrušení NOS PČR do jeho zániku.

Předseda NOS PČR

Tomáš Machovič
 • statutární orgán a předseda Předsednictva NOS PČR
 • +420 974 823 940
 • +420 725 067 467
 • machovic@nosp.cz
 • řízení Nezávislého odborového svazu Policie ČR
 • Jednání s představiteli moci zákonodárné a výkonné, s představiteli politických stran a hnutí nebo s představiteli podobných subjektů a s vedením bezpečnostních sborů.

Členové předsednictva

Mgr. Bc. Milan Synek
 • první místopředseda Předsednictva NOS PČR za policii
 • +420 974 823 944
 • +420 603 342 258
 • synek@nosp.cz
 • zastupování předsedy ve věcech společných a ve věcech policie
 • problematika spolkového rejstříku, ochrany osobních údajů, vnitřních předpisů a další právní problematiky
Petr Cieluch
JUDr. Petr Tomek
Mgr. René di Lenardo
Ing. Zdeněk Sobotka
Mgr. Bc. Jiří Grosman

Výbory NOS PČR

Výbor pro policii NOS PČR

Bc. Jiří HOVORKA
Bc. Jiří HOVORKA
Člen za RÚ Zlínského kraje
jiri.hovorka3@centrum.cz +420 777 885 284
Bc. Josef ZMEŠKAL
Bc. Josef ZMEŠKAL
Člen za RÚ Středočeského kraje
josef.zmeskal@seznam.cz +420 723 875 724
Bc. Milan NOVOTNÝ
Bc. Milan NOVOTNÝ
Člen za RÚ kraje Vysočina
novotny.milan.j@gmail.com +420 603 238 597
Bc. Tomáš KABOUREK
Bc. Tomáš KABOUREK
Člen za RÚ Olomouckého kraje
tomas.kabx@seznam.cz +420 603 858 449
Ing. Rudolf RABAS
Ing. Rudolf RABAS
Člen za RÚ Královehradeckého kraje
rudolf.rabas@pcr.cz +420 739 585 658
Ing. Vítězslav KOŠŤÁL
Ing. Vítězslav KOŠŤÁL
Člen za RÚ Pardubického kraje
vita.kostal@seznam.cz +420 739 585 659
Ing. Zdeněk SOBOTKA
Ing. Zdeněk SOBOTKA
Člen předsednictva (Pol)
sobotka@nosp.cz   +420 974 721 477  
JUDr. Petr TOMEK
JUDr. Petr TOMEK
Člen předsednictva (Pol)
tomek@nosp.cz   +420 603 421 823 Kompetence:
Mgr. Bc. Milan SYNEK
Mgr. Bc. Milan SYNEK
1. místopředseda NOS PČR (Pol)
synek@nosp.cz +420 603 342 258 Kompetence: Odb
Mgr. Miroslav LINGEŠ
Mgr. Miroslav LINGEŠ
Člen za RÚ Ústeckého kraje
miroslavlinges@seznam.cz +420 603 926 037
Mgr. Patrik TOPIČ
Mgr. Patrik TOPIČ
Člen za RÚ Plzeňského kraje
patrik.topic@seznam.cz   +420 606 655 457
Mgr. RENÉ DI LENARDO
Mgr. RENÉ DI LENARDO
Člen předsednictva (Pol)
dilenardo@nosp.cz +420 739 534 678
Petr Černica
Petr Černica
Člen za RÚ Libereckého kraje
cernica@nosp.cz  +420 739 705 188
Petr HABRDA
Petr HABRDA
Člen za RÚ Jihomoravského kraje
habunda@seznam.cz +420 777 581 131
Petr SUDÍK
Petr SUDÍK
Člen za RÚ Praha
pesupra@seznam.cz   +420 728 718 830
Vítězslav LÁD
Vítězslav LÁD
Člen za RÚ Jihočeského kraje
vita.lad@seznam.cz   +420 739 585 653
Vladimír MUSIL
Vladimír MUSIL
Člen za RÚ Policejního prezidia
vladimir.musil@pcr.cz +421 731 731 432
×
Článek 26

Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu

(1)        Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu jsou orgány NOS PČR, které spravují záležitosti NOS PČR v rámci své věcné příslušnosti.

(2)        Výbor pro policii zastupuje příslušníky bezpečnostních sborů, kromě příslušníků vězeňské služby, a zaměstnance policie, policejních škol, Policejní akademie České republiky v Praze, Ministerstva vnitra a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva. Výbor pro vězeňskou službu zastupuje příslušníky a zaměstnance vězeňské služby, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva.

(3)        Členy výboru pro policii jsou první místopředseda předsednictva, který je zároveň předsedou výboru, členové předsednictva za policii, kteří jsou zároveň místopředsedy výboru, a předsedové nebo jmenovaní zástupci rad útvarů.

(4)        Výbor pro vězeňskou službu má pět členů, neurčí-li rada předsedů počet vyšší. Předsedou výboru je místopředseda předsednictva pro vězeňskou službu a místopředsedou výboru je člen předsednictva za vězeňskou službu.

(5)        Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu alespoň třetiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně. Předseda výboru pro policii vyhoví důvodné žádosti předsedy výboru pro vězeňskou službu o společné jednání obou výborů, a naopak.

(6)        Jednání výboru se řídí stanovami. Výboru přísluší

a) podle své příslušnosti schvalovat záležitosti náležící do působnosti v policii nebo vězeňské službě, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na předsednictvo,

b) ukládat předsednictvu úkoly, patřící do kompetence příslušného výboru, nelze-li je jinak dostatečně splnit,

c) ukládat základním organizacím a radám úkoly, týkající se zejména součinnosti při výkonu odborových práv vůči zaměstnavateli,

d) připravovat návrhy vnitřních předpisů NOS PČR v rámci své působnosti, nebo jejich změny,

e) v rámci svého oprávnění vůči zaměstnavateli přijímat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem s celostátním dosahem,

f) vykonávat kontrolu nad dodržováním právních a služebních předpisů a nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby,

g) sjednávat a uzavírat kolektivní dohody a smlouvy ve své věcné působnosti; kolektivní dohodu nebo smlouvu podepisuje zpravidla předseda výboru,

h) svolat sjezd v případě, že nebyl svolán řádně a včas, a je-li to souhlasné rozhodnutí výboru pro policii i výboru pro vězeňskou službu.

(7)        Za příslušný výbor jedná se zástupci zaměstnavatele předseda výboru. Předseda výboru může k jednání pověřit jiného člena výboru.

(8)        Jednají-li oba výbory společně, přijímají rozhodnutí, jako by jednal každý výbor sám.

(9)        Při společném jednání výborů může ten, koho ve shodě určí oba předsedající, řídit jeho průběh, jako by byl předsedajícím, s výjimkou ověřování usnášeníschopnosti, hlasu rozhodujícího při rovnosti hlasů nebo podepisování zápisu z jednání, které náleží předsedajícím výborů.

 

Výbor pro vězeňskou službu NOS PČR

Bc. Josef MALÝ
Bc. Josef MALÝ
Člen výboru pro vězeňskou službu
jmaly@vez.pce.justice.cz  +420 734 412 421
Bc. Zbyněk PILAŘ
Bc. Zbyněk PILAŘ
Člen Výboru pro Vězeňskou službu
zpilar@vez.brn.justice.cz  +420 778 704 466
Jaroslav AIM
Jaroslav AIM
Člen Výboru pro Vězeňskou službu
aimjaroslav@seznam.cz +420 602 465 479
Mgr. Bc. Jiří GROSMAN
Mgr. Bc. Jiří GROSMAN
Člen předsednictva (VS)
grosman@nosp.cz   +420 602 554 996
Petr CIELUCH
Petr CIELUCH
Místopředseda NOS PČR (VS)
cieluch@nosp.cz   +420 734 412 425 mobil +420
Venuše HUDSKÁ
Venuše HUDSKÁ
Členka Výboru pro Vězeňskou službu
vhudska@vez.ryn.justice.cz +420 734 412 424
×
 Článek 26

Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu

(1)        Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu jsou orgány NOS PČR, které spravují záležitosti NOS PČR v rámci své věcné příslušnosti.

(2)        Výbor pro policii zastupuje příslušníky bezpečnostních sborů, kromě příslušníků vězeňské služby, a zaměstnance policie, policejních škol, Policejní akademie České republiky v Praze, Ministerstva vnitra a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva. Výbor pro vězeňskou službu zastupuje příslušníky a zaměstnance vězeňské služby, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva.

(3)        Členy výboru pro policii jsou první místopředseda předsednictva, který je zároveň předsedou výboru, členové předsednictva za policii, kteří jsou zároveň místopředsedy výboru, a předsedové nebo jmenovaní zástupci rad útvarů.

(4)        Výbor pro vězeňskou službu má pět členů, neurčí-li rada předsedů počet vyšší. Předsedou výboru je místopředseda předsednictva pro vězeňskou službu a místopředsedou výboru je člen předsednictva za vězeňskou službu.

(5)        Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu alespoň třetiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně. Předseda výboru pro policii vyhoví důvodné žádosti předsedy výboru pro vězeňskou službu o společné jednání obou výborů, a naopak.

(6)        Jednání výboru se řídí stanovami. Výboru přísluší

a) podle své příslušnosti schvalovat záležitosti náležící do působnosti v policii nebo vězeňské službě, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na předsednictvo,

b) ukládat předsednictvu úkoly, patřící do kompetence příslušného výboru, nelze-li je jinak dostatečně splnit,

c) ukládat základním organizacím a radám úkoly, týkající se zejména součinnosti při výkonu odborových práv vůči zaměstnavateli,

d) připravovat návrhy vnitřních předpisů NOS PČR v rámci své působnosti, nebo jejich změny,

e) v rámci svého oprávnění vůči zaměstnavateli přijímat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem s celostátním dosahem,

f) vykonávat kontrolu nad dodržováním právních a služebních předpisů a nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby,

g) sjednávat a uzavírat kolektivní dohody a smlouvy ve své věcné působnosti; kolektivní dohodu nebo smlouvu podepisuje zpravidla předseda výboru,

h) svolat sjezd v případě, že nebyl svolán řádně a včas, a je-li to souhlasné rozhodnutí výboru pro policii i výboru pro vězeňskou službu.

(7)        Za příslušný výbor jedná se zástupci zaměstnavatele předseda výboru. Předseda výboru může k jednání pověřit jiného člena výboru.

(8)        Jednají-li oba výbory společně, přijímají rozhodnutí, jako by jednal každý výbor sám.

(9)        Při společném jednání výborů může ten, koho ve shodě určí oba předsedající, řídit jeho průběh, jako by byl předsedajícím, s výjimkou ověřování usnášeníschopnosti, hlasu rozhodujícího při rovnosti hlasů nebo podepisování zápisu z jednání, které náleží předsedajícím výborů.

Výbor pro veterány NOS PČR

Bc. Josef HLAVÁČ
Bc. Josef HLAVÁČ
Člen výboru (Pol)
Plzeň
Ing. František VERNER
Ing. František VERNER
Člen výboru (VS)
Kynšperk
Jan DVOŘÁK
Jan DVOŘÁK
Místopředseda (Pol)
Hradec Králové
Jiří MERGL
Jiří MERGL
Předseda (Pol)
mergl.ji@seznam.cz  +420 606 664 979 Chrudim
JUDr. Jaroslav MALOVEC
JUDr. Jaroslav MALOVEC
Člen výboru (Pol)
České Budějovice
Mgr. František MANDYS
Mgr. František MANDYS
Člen výboru (Pol)
Praha
×
Článek 27

Výbor pro veterány

(1)        Výbor pro veterány je orgánem NOS PČR, který spravuje záležitosti veteránů.

(2)        Výbor pro veterány má pět členů. Výbor tvoří předseda výboru a další čtyři členové výboru volení veterány prostřednictvím hlasování technickými prostředky.

(3)        Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně.

(4)        Jednání výboru se řídí stanovami. Výboru přísluší

a) schvalovat záležitosti týkající se veteránů, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na předsednictvo,

b) podávat předsednictvu, ostatním výborům NOS PČR a základním organizacím návrhy a informace týkající se veteránů,

c) zajišťovat a koordinovat činnosti veteránů, a poskytovat podporu základním organizacím v jejich činnosti pro veterány,

d) předkládat předsednictvu plán činnosti, návrhy na přidělení finančních prostředků a související podklady pro přípravu návrhu rozpočtu NOS PČR,

e) předkládat sjezdu zprávu o stavu členství veterán a činnosti veteránů,

f) připravovat návrhy vnitřních předpisů týkající se veteránů, nebo jejich změny,

g) Předseda výboru pro veterány je oprávněn účastnit se s hlasem poradním jednání předsednictva a ostatních výborů NOS PČR k projednání záležitostí veteránů.

 

Poradní komise a IT

Bc. Milan NOVOTNÝ
Bc. Milan NOVOTNÝ
Prezentace, FB ..
milan.novotny2@pcr.cz  +420 603 238 597
Bc. Tomáš NESTROJ, DiS.
Bc. Tomáš NESTROJ, DiS.
Tvorba webu, IT bezpečnost
nestroj@nosp.cz  +420 974 737 314
Bc. Zbyněk PILAŘ
Bc. Zbyněk PILAŘ
Prezentace, FB ..
ZPilar@vez.brn.justice.cz  +420 778 704 466
Ing. Marek HELIENEK
Ing. Marek HELIENEK
Koordinace Paysy, ESNOS
marek.helienek@pcr.cz  +420 974 561 395
Karel JAROŠ, DiS
Karel JAROŠ, DiS
Poradce pro servisní činnosti
jaros@nosp.cz  +420 739 585 667  
Petr Černica
Petr Černica
Poradce pro členské výhody
cernica@nosp.cz  +420 739 705 188
×
Nejčtenější ze společné klikni)

Nejčtenější z policie (klikni)

 • Vážení oslovení. Ke konci července roku 2016 došlo na území územního odboru Policie České Republiky Frýdek-Místek, konkrétněji na území obvodního oddělení Policie České republiky Palkovice, k tragickému skonu vynikajícího policisty prap. Přemysla Mičulky, zařazeného u pořádkové ....

Nejčtenější z vězeňská služba (klikni)

Nejčtenější z veterán (klikni)