Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na webové adrese https://www.nospcr.cz/servis/.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou o prodeji zboží, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce – www.coi.cz.
Prodávající je Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, se sídlem Praha, 110 00, Staré Město, Bartolomějská 306/7, IČ 49629034, zapsaný ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 893, telefon +420 974 823 949.
Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. bytová družstva, nadace a obecně prospěšné společnosti).
Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních
§ 420 – 422 občanského zákoníku.

2. Objednávka, uzavření smlouvy
Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají ilustrativní charakter. Objednávku zboží kupující vytvoří postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat dostupném v internetovém obchodě prodávajícího. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle uvedeného návodu. Jakékoliv odchylky od návodu prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího
kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky
nesouhlasí, svůj nesouhlas neprodleně oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3. Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Objednávka kupujícího je považována za závaznou po uplynutí doby 24 hodin od okamžiku jejího odeslání. Do uplynutí této doby má kupující možnost objednávku telefonicky, emailem nebo faxem bez udání důvodu zrušit.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku kupujícího nebo její část), a to v následujících případech:
(a) objednané zboží se již nevyrábí,
(b) výrazným způsobem se změnila cena objednaného zboží, nebo
(c) objednávka kupujícího obsahuje odchylky od návodu prodávajícího.
Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně dalšího postupu.

5. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V rámci péče o zákazníky a snížení rizika při nákupu zboží poskytuje prodávající stejná práva od kupní smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz také podnikatelům a nepodnikajícím právnickým osobám.
Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo faktury, bankovní spojení a způsob vrácení zboží. Spotřebitel je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození). Náklady spojené s vrácením zboží hradí
spotřebitel.

Prodávající je povinen spotřebiteli do 14 dnů od obdržení vráceného zboží vrátit kupní cenu.
Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na snížení hodnoty zboží a ponížit vrácenou částku.
Spotřebiteli je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal Náhradu těchto nákladů prodávající neposkytuje podnikatelům ani nepodnikajícím právnickým osobám.

6. Dodací podmínky a termíny
Místem plnění je sídlo, bydliště nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce, neuvede-li kupující v objednávce místo jiné.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží je odesláno do týdne od zaplacení objednaného zboží. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující je povinen zboží převzít a zboží si při převzetí překontrolovat.

7. Platební podmínky a způsoby doručení
Zboží je hrazeno na základě objednávky, a to před dodáním zboží. Daňový doklad je zasílám na email uvedený v objednávce po zaplacení.
Zboží je odesíláno kompletní za jedno poštovné, pokud není dohodnuto jinak.
Zboží je odesláno jako obyčejný balík České pošty o max. hmotnosti do 15 kg a do max. délky 150 cm. Obyčejný balík je služba, kterou poskytuje Česká pošta. Zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou kupující uvedete v objednávce. Pokud kupující na dané adrese není zastižen, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde si ji může v její pracovní době vyzvednout. Doba dodání se pohybuje v řádu několika dní. Poštovné je účtováno podle velikosti zásilky. Výše poštovného je určeno podle aktuálních ceníků České pošty, které hradí kupující a v potvrzení objednávky se objevuje jako samostatná položka. Prodávající neúčtuje kupujícímu balné.

8. Ochrana osobních dat
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje o kupujícím a o jeho nákupech byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Prodávající prohlašuje, že plně respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám (s výjimkou smluvního dopravce za účelem dodání zboží).

9. Řešení sporů
Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud. Spotřebitelé mají dále možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských
sporů, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.

Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán (po uplynutí doby dle bodu 3 těchto Obchodních podmínek).

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2023.