Společné jednání odborových organizací působících ve VS ČR

Společné jednání odborových organizací působících ve VS ČR

Dne 28. 2. 2019 proběhlo v zotavovně Na Květnici Praha společné jednání odborových organizací působících ve VS ČR. Tohoto jednání se zúčastnil celý výbor Nezávislého odborového svazu Policie ČR pro Vězeňskou službu ČR, za Odborový svaz státních orgánů a organizací se zúčastnil předseda sekce VS ČR Martin Štrejn a za Unii bezpečnostních složek se dostavil Tomáš Domalyp.
Jednání zahájil Bc. Josef Malý místopředseda NOS PČR pro VS ČR, který přítomné přivítal a přednesl důvod setkání, které bylo svoláno za účelem sjednocení postupu při plánovaném jednání s Generálním ředitelstvím VS ČR. V průběhu jednání se zástupci odborových organizací shodli na nejpalčivějších problémech, které tíží příslušníky a zaměstnance ve věznicích.
Na základě tohoto jednání byly předány požadavky a dotazy, které chtějí odborové organizace, aby byly ze strany generálního ředitelství vyřešeny, eventuálně aby se k nim kompetentní pracovníci vyjádřili.
O výsledku jednání vás budeme průběžně informovat.

Požadavky na změny vnitřních předpisů:

Změna NGŘ 46/2018, kterým se stanoví podrobnosti pro přiznání některých peněžních náležitostí příslušníkům Vězeňské služby České republiky (o peněžních náležitostech příslušníků)
•Změna § 10 Zvláštní příplatek – zrušit odst. 3 a všechny příslušníky zařadit do I. skupiny – požadavek NOS PČR –

Změna NGŘ 45/2018, kterým se stanoví podrobnosti pro přiznání některých peněžních náležitostí občanským zaměstnancům Vězeňské služby České republiky (o peněžních náležitostech zaměstnanců)
•Změna přílohy č. 1 – všem zaměstnancům v přímém styku s odsouzenými (OVV, OVT, detence a OZ) dorovnat zvláštní příplatek a to do výše v jaké to mají příslušníci (jedná se pouze o 1 skupinu kde má OVV, OVT a detence 6.400 Kč a OZ 6.000 Kč, v současné době II. skupina mají tito zaměstnanci a příslušníci stejný zvláštní příplatek)

Změna NGŘ 30/2014, o stravování ve Vězeňské službě České republiky
•Navýšení stravenek pro JS na 100 Kč – požadavek NOS PČR
Dle předchozího NGŘ 4/2008 byl peněžní limit do 30. 6. 2010 ve výši 70 Kč, od tohoto data je do současné doby nezměněn a ve výši 80 Kč.

Změna NGŘ 43/2015 o služebních stejnokrojích a naturálních náležitostech příslušníků Vězeňské služby České republiky
•Změnit znění § 21 odst. 5 na znění: Výstrojní konto je po celou dobu trvání služebního poměru příslušníkovi denně aktualizováno pevnou částkou stanovenou v penězích (dále jen „denní náležitost“). Denní náležitost je stanovena ve výši 25 Kč; ročně 9.125 Kč – požadavek NOS PČR.
•Zrušit bez náhrady § 27 Je-li příslušník na základě personálního rozhodnutí propuštěn ze služebního poměru a byla-li mu stanovena výpovědní lhůta26), dochází u něj k podstatné změně podmínek výkonu služby. Nárok na poskytnutí služební výstroje nebo na její obměnu či doplnění má pouze v rozsahu, v jakém to jeho podmínky výkonu služby nezbytně vyžadují22), a to na základě posouzení a odůvodněného písemného rozhodnutí ředitele organizační jednotky. – toto je dle našeho názoru neoprávněné krácení práv příslušníka, kdy tomuto vznikl nárok na základě předchozího služebního poměru. Jedná se tedy o neoprávněné zablokování výstrojního konta. NOS PČR usiluje i o změnu zákona č. 361/2003 Sb., kdy požadujeme, aby nevyčerpaná částka z výstrojního konta byla příslušníkovi po propuštění ze služebního poměru vyplacena – požadavek NOS PČR.
•Doplnit do přílohy č. 4 nové výstrojní součástky – zejména zimní bundu, tak aby na ni měli nárok i nově nastupující příslušníci s tím, že je možné provést úpravu (výdej v zimním období).
Např.: Příslušníkům při přijetí do služebního poměru se zimní bunda vydává ihned, pokud jsou přijeti do služebního poměru v období od 1. 10. do 31. 3. Příslušníkům přijatým do služebního poměru mimo výše uvedené období se zimní bunda vydá nejpozději do 1. 10. roku, v němž byl přijat do služebního poměru – požadavek NOS PČR a UBS.

Vystrojování – plnění slibu z předešlých jednání, 1Q naskladnění, 2Q zrušení limitů, 3-4Q navýšení denního limitu – stanovení závazných termínu – požadavek všech odborových organizací.

Změna NGŘ 5/2016, o zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence
•Upravit § 25 a § 54 tak, aby inspektor dozorčí služby neměl povinnost zajistit výdej léků odsouzeným.
Tyto ustanovení jsou v rozporu s vyšší právní normou konkrétně zák. č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech § 20 odst. 1, ve kterém se uvádí, že:  „Zacházet s léčivy podle § 5 odst. 1 mohou pouze osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé pro konkrétní druh činnosti.“ Přičemž § 5 odst. 1 stanoví že: „Zacházením s léčivy se pro účely tohoto zákona rozumí jejich výzkum, příprava, úprava, kontrola, výroba, distribuce, skladování a uchovávání, dodávání a přeprava, nabízení za účelem prodeje, výdej, prodej držení za účelem podnikání, poskytování reklamních vzorků, používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb nebo veterinární péče nebo odstraňování léčiv.“ Dle § 5 odst. 8 se za používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb se mimo jiné rozumí: „jejich podávání pacientovi při poskytování těchto služeb, nebo…“.
Z výše uvedeného je tedy zcela zřejmě patrné, že léky odsouzeným smí vydávat jen a pouze odborně způsobilá osoba a z tohoto důvodu požadujeme zrušení této povinnosti u všech zaměstnanců, kteří nejsou odborně způsobilí dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, eventuálně dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů - požadavek NOS PČR a UBS.

Další požadavky:
•Povolit na služebních číslech předvolby DMS, které by si samozřejmě zaměstnanec hradil strháváním ze mzdy, jak je to nyní. Tímto se mohou využívat služby, jako je placení stání v Praze, Brně a dalších městech, koupě elektronické jízdenky v MHD atp. – požadavek NOS PČR.
•Po nepřistoupení na návrh NOS PČR o plošném povolení mobilních telefonů všem zaměstnancům, žádáme o změnu podmínek telefonování tzv. přes kód, tak aby volání na mobilní operátory nestálo kolem 6,- Kč za minutu, ale bylo minimálně stejně drahé, za co volají vězni, lépe levnější, protože zde nejsou náklady na VOIP přístroje – požadavek NOS PČR.
•Příplatky za vedení dle ZP §124 – vedoucí referátu by měli být v první skupině příplatku za vedení, vedoucí s referáty ve 2 skupině – příloha 2 – požadavek NOS PČR. 
•Žádost o zaslání nové bundy z poslední dodávky do výstrojního skladu do zkušebny, jestli stále splňuje kritéria, které byly požadovány při výběrovém řízení a která splňovala první bunda dodaná VS ČR – požadavek všech odborových organizací.

FKSP – požadavek NOS PČR
•příspěvek na stravování – možnost čerpání příspěvku na stravování v rámci limitu FKSP v plné výši od 1. 12. 2019 – prosíme o přizvání zástupce OI
•Návrh na změnu předtisku žádosti o poskytnutí FKSP
•Elektronický formulář na žádost – vyhotovit formuláře pomocí interaktivního PDF
•Čl. 12 Jiné možnosti čerpání fondu (8)- změna z 3 akcí na 5% z rozpočtu FKSP dané OJ – přistoupení k tomuto omezení bylo z důvodu nehospodárného fungování na některých OJ. Praxe ukázala, že by mohlo dojít k tomuto nehospodárnému jednání i tak, pokud některá akce udělá akci např. za 500 000 Kč. Dále na některých OJ, kde je aktivní komise FKSP i odbory se stává, že 3 akce je málo a přitom jde o akce, kde příspěvek je minimální ve výši několika tisíc korun, např. dětský a mikulášský den, plesy, aktiva, tábory, den vězeňství atd. Proto navrhujeme změnu z 3 akcí na 5% z rozpočtu dané OJ, kdy nebudou OJ svázáni počtem, ale výší.
•Plaketa ČČK Dar krve - dar života – Čl. 10/c doplnit bod 5: „vyznamenání Plaketou ČČK Dar krve se poskytuje ve výši 8 000 Kč.“
•Čl. 10 částky za profesní a životní Jubilea – zvýšení o 2000 na všech úrovních

Dotazy:
•Dotaz jak se vyvíjí situaci kolem převedení vybraných pozic odborných zaměstnanců OVT do služebního poměru.
•Dotaz na připravovanou změnu katalogu prací – více rozvést a vysvětlit plány.
•Zvážit převedení VISS do vyšší skupiny příplatku za vedení ze současné 4. řídící úrovně do 3. řídící úrovně – vede věznici při nepřítomnosti vedení věznice, tedy v pracovní dny 16 a v den pracovního klidu 24 hodin.
•Skryté pohotovosti u zaměstnanců, logistika, zdravotnická střediska, správní oddělení
•Povolení uvolnění zaměstnanců a příslušníku, pokud tábor pořádají odbory působící u dané OJ – NGŘ 64/2017 kolektivní dohoda a zák. č. 361/2003 Sb. § 68 odst. 5 písm. d) a § 69 odst. 4. Poslední dobou věznice opouštějí možnost pořádat, nebo spolupořádat dětské rekreace (tábory) a tuto aktivitu na sebe přebírají odborové organizace působící u OJ.