Informace z jednání Výboru pro bezpečnost dne 19. dubna 2017

Ve středu 19. dubna 2017 se konala 41. schůze výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na pořadu jednání byly tyto body:

  1. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 376 – GIBS – za rok 2016.
  2. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 304 – BIS – za rok 2016.
  3. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – za rok 2016.
  4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1024).
  5. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., (sněmovní tisk 1021).
  6. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 336 – MS, část Vězeňská služba České republiky – za rok 2016.
  7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005), sněmovní tisk 1012.
  8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. října 2015), sněmovní tisk 1013.
  9. Termín a pořad příští schůze výboru, různé.

Důležitým bodem byl bod č. 4, kdy pokračovalo projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., které bylo přerušeno v obecné rozpravě na 39. schůzi výboru pro bezpečnost. Zpravodajem návrhu byl poslanec Mgr. Stanislav Huml. Projednávání bylo zahájeno v 11:05 hodin. V obecné rozpravě byly projednány pozměňovací návrhy poslanců Humla, Černochové, Procházky, Ondráčka a Štětiny. Návrhy naleznete pod odkazem na příslušný sněmovní tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1024

V podrobné rozpravě poslanci hlasovali o jednotlivých návrzích. První byl projednáván návrh poslance Zdeňka Ondráčka na novelizaci § 164 (výše úmrtného) ve dvou variantách –
9 násobek nebo 12 násobek, poslanci schválili 12 násobek.

Dalším na pořadu byl návrh poslance Stanislava Humla na novelizaci nového § 135a (náborový příspěvek), změna v odst. 4, konečný návrh na dobu setrvání ve služebním poměru v případě poskytnutí příspěvku byl předložen na 6 let. Poslanci tento návrh schválili.

Poté poslanci projednali návrh poslance Romana Procházky, který se týkal novelizace §§ 22, 103 a 138. O jednotlivých bodech návrhu rozhodli poslanci takto: Body I, II, III a V neschváleny, bod IV schválen.

Pozměňovací návrh poslance Jiřího Štětiny, který byl směrován k tzv. „zastropování“ výsluhového příspěvku a který vyvolal obavy příslušníků o další osud výsluhových nároků, poslanci projednali po předchozím detailním zdůvodnění předkladatele v obecné rozpravě. Stanovisko ministerstva vnitra k návrhu bylo negativní a poslanci Výboru pro bezpečnost návrh neschválili.

Návrhy poslankyně Jany Černochové (dvě varianty stabilizačního příspěvku a zrušení zkušební doby) nebyly schváleny.

Na závěr bodu bylo hlasováno o návrhu zákona jako celku (po zahrnutí přijatých pozměňovacích návrhů) – návrh byl schválen a postoupí dále do druhého čtení.

Praha, dne 20. dubna 2017

 

Za předsednictvo NOS PČR: JUDr. Milan Štěpánek, předseda