Jak se stát řádným členem

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev.

Řádné členství se realizuje typicky tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává členem NOS PČR prostřednictvím základní organizace.

 

Se vstupem do základní organizace vám nejlépe poradí předseda nebo jiný člen výboru základní organizace, jehož kontakt naleznete např. na stránce základních organizací. Je dobré se také informovat, zda základní organizace nezasílá přihlášku a souhlas se srážkami členských příspěvků s předvyplněnými údaji (název, IČ, číslo bankovního účtu základní organizace). 

 Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce.

 1. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit formulář souhlasu na srážky členského příspěvku.
 2. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit formulář na přihlášení do pojištění k rámcové smlouvě s Českou pojišťovnou (především nezapomenout zaškrtnout pole “Mám zájem o sjednání pojištění …”),
 3. V případě zájmu o průkaz člena NOS PČR připravit fotografii, možno i v elektronické podobě.
 4. Vyplněnou přihlášku, souhlas se srážkami členského příspěvku, přihlášku do pojištění, případně i fotografii doručit do sídla vybrané základní organizace k rukám jejího předsedy.
 5. Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, neuvede nerozhodne jinak.
 6. Způsob vyrozumění o vzniku členství se může mezi jednotlivými základními organizacemi lišit.

Nepůsobí-li v místě výkonu služby nebo práce žádná základní organizace, anebo nerozhodl-li se dosud pro některou, může do doby, než se tak stane, podat žádost o přímé členství, tedy bez evidence v základní organizaci.

Se vstupem do přímého členství vám nejlépe pomohou zaměstnanci Kanceláře NOS PČR.

 
 1. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce.
 2. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit formulář souhlasu na srážky členského příspěvku, formulář doručit mzdovou účtárnu a nechat si potvrdit kopii.
 3. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit formulář na přihlášení do pojištění k rámcové smlouvě s Českou pojišťovnou (především nezapomenout zaškrtnout pole “Mám zájem o sjednání pojištění …”), formulář doručit na jakoukoliv pobočku České pojišťovny.
 4.  V případě zájmu o průkaz člena NOS PČR připravit fotografii, možno i v elektronické podobě.
 5. Originál přihlášky, kopii mzdovou účtárnou potvrzeného formuláře na srážky členských příspěvků a případnou fotografii doručit (zaslat) do sídla NOS PČR na podatelnu NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1.
 6. Členství vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v žádosti o členství. Den uvedený v žádosti o členství nesmí předcházet dni doručení žádosti na podatelnu. Předchází-li den uvedený v žádosti den doručení, vzniká členství dnem doručení žádosti na podatelnu.
 7. Člen, který zaslal i fotografii, obdrží průkaz člena NOS PČR v nejkratším možném termínu, nejdéle však do dvou měsíců od vzniku členství.
Pozor: Bez řádně vyplněné a doručené přihlášky a potvrzené kopie formuláře souhlasu na srážky členského příspěvku členství nevznikne.
 

Je přijetí je potřeba si kontrolovat, zda je srážka členského příspěvku ze služebního příjmu nebo platu prováděna, neboť není-li členský příspěvek hrazen, může být členství ukončeno.

Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně podat na nové mzdové účtárně souhlas se srážením členského příspěvku, neboť tento automaticky nepřechází a členské příspěvky nejsou potom sráženy.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete dotázat na kanceláři NOS PČR nebo u příslušné základní organizace.