VETE RÁNI

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Datart
Datart
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE

Rozhodčí komise

Dokumenty, zasílané Rozhodčí komisi, se zpravidla doručují prostřednictvím podatelny Kanceláře svazu v sídle NOS PČR, kde se zaevidují a postoupí předsedovi Rozhodčí komise. Dokumenty zasílané emailem se doručují do emailové schránky rozhodci@nosp.cz.  

Článek 29

Rozhodčí komise NOS PČR

(1)        Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do samosprávy NOS PČR. Při výkonu své činnosti je nezávislá na ostatních odborových orgánech.

(2)        Rozhodčí komise má pět členů, z toho tři za policii a dva za vězeňskou službu. Členem rozhodčí komise nesmí být člen jiného orgánu NOS PČR, s výjimkou sjezdu.

(3)        Při volbě členů rozhodčí komise se volí nejprve z kandidátů s magisterským vysokoškolským vzděláním v oboru právo. Není-li z těchto kandidátů zvolen požadovaný počet členů, provede se volba z ostatních kandidátů na místa, která nebyla obsazena předchozí volbou.

(4)        Rozhodčí komisi svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rozhodčí komise, nejméně jednou za tři měsíce.

(5)        Jednání rozhodčí komise se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, a podpůrně stanovami. Rozhodčí komisi přísluší

a) rozhodovat spory mezi členy navzájem, spory mezi členem a odborovým orgánem, a spory mezi členem a odborovou organizací,

b) rozhodovat spory mezi odborovými orgány navzájem a spory mezi odborovým orgánem a odborovou organizací,

c) rozhodovat spory mezi základními organizacemi navzájem a spory mezi základní organizací a NOS PČR,

d) rozhodovat spory o vyloučení člena a spory z voleb členů odborových orgánů,

e) rozhodovat spory o placení členských příspěvků a spory o splnění podmínek vzniku členství, zaniklo-li členství z těchto důvodů,

f) rozhodovat spory o platnost přijatých usnesení a vnitřních předpisů, jakož i spory o jejich výklad,

g) rozhodovat spory mezi NOS PČR a radou zaměstnanců NOS PČR podle zákoníku práce, byla-li zvolena podle zákoníku práce a přistoupí-li rozhodčí doložkou k tomuto ustanovení,

h) poskytovat nezávazná obecná stanoviska k výkladu vnitřních předpisů, souvisejících ustanovení právních předpisů a k návrhům vnitřních předpisů nebo jejich změn.

(6)        Rozhodčí komise rozhoduje spor na základě podané žaloby. Žalobu je možné podat do tří měsíců od sporné skutečnosti, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Je-li touto skutečností rozhodnutí orgánu, počíná lhůta běžet ode dne oznámení rozhodnutí či zápisu z jednání, které ho obsahuje. Nebyla-li tato skutečnost oznámena, pak ode dne, kdy se žalobce o skutečnosti dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné skutečnosti.

(7)        Žalobu lze podat také proti skutečnosti, že orgán ve věci mu předložené nerozhodl, ač měl a mohl; v takovémto případě lhůta pro podání počíná běžet ode dne oznámení zápisu z jednání orgánu, na kterém rozhodnout mohl. Nebyl-li zápis oznámen či vyhotoven, pak ode dne, kdy se žalobce o takovém jednání orgánu dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné skutečnosti.

(8)        Podání žaloby nemá odkladný účinek, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

(9)        Žaloba se doručuje rozhodčí komisi na adresu sídla NOS PČR. Lhůta je zachována, je-li žaloba podána poslední den lhůty na uvedené adrese, anebo je-li v tento den podána poštovní zásilkou adresovanou rozhodčí komisi, držiteli poštovní licence nebo vnitřní kurýrní službě zaměstnavatele.

(10)    Doručenou žalobu předá neprodleně kancelář nebo orgán, který žalobu přijal, předsedovi rozhodčí komise.

(11)    Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy žaloba došla rozhodčí komisi.

(12)    Námitku podjatosti člena rozhodčí komise mohou strany vznést nejpozději do zahájení prvního ústního jednání; k námitce vznesené později se přihlédne, pokud k jejímu opožděnému vznesení vedly důvody hodné zvláštního zřetele.

(13)    Ústní jednání před rozhodčí komisí probíhá v sídle NOS PČR, neurčí-li rozhodčí komise jiné místo, s nímž strany vyjádřily souhlas.

(14)    Nevydá-li rozhodčí komise rozhodnutí do šesti měsíců od zahájení rozhodčího řízení, může strana sporu uplatnit své právo u soudu.

(15)    Rozhodnutí se oznamuje stranám doručením písemného vyhotovení. Po nabytí právní moci se rozhodnutí oznámí předsednictvu a zpřístupní v anonymizované podobě členům NOS PČR.

(16)    Obecné stanovisko rozhodčí komise není závazným rozhodnutím a nelze se ho dovolávat. Oznamuje se do tří měsíců tomu, kdo o stanovisko požádal. Podání žádosti o stanovisko nemá účinky žaloby ani vliv na lhůty pro její podání.

(17)    Rozhodčí komise může jmenovat zaměstnance kanceláře tajemníkem rozhodčí komise a pověřovat ho administrativní činností komise, včetně zpřístupňování spisu k nahlížení nebo podepisování doložky o nabytí právní moci. Tajemník zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti, nebyl-li předsedou rozhodčí komise této povinnosti zproštěn.

(18)    Rozhodčí komise samostatně hospodaří s přiděleným rozpočtem. Předseda komise navrhuje výši rozpočtu rozhodčí komise a určuje výši odměn jejím členům.

LogoRK.
Mgr. et Mgr. Michal Jileček
Bc. Luděk Linha
Bc. Marek Štěpánek
Karel Vaníček
Mgr. Bc. Milan Veselý

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem