POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

SLEVY PRO ČLENY

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Slider
Forest park hotel
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Datart
Telly – digitální televize
České dráhy – IN KARTA
Xella
Motora
Wienerberger
SPA
Krmivo Platinum
NH Car
Pneumatiky.cz
Slider

TWITTER @NOSPCR

Rozhodčí komise NOS PČR

Dokumenty, zasílané Rozhodčí komisi, se zpravidla doručují prostřednictvím podatelny Kanceláře svazu v sídle NOS PČR, kde se zaevidují a postoupí předsedovi Rozhodčí komise. Dokumenty zasílané emailem se doručují do emailové schránky rozhodci@nosp.cz.  

Kontakty

Užitečné kontakty Zasílané dokumenty a zprávy se doručují na kontaktní adresy sídla NOS PČR, a to přímo Kanceláři NOS PČR,

Číst více »

Článek 29

Rozhodčí komise NOS PČR

(1)        Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do samosprávy NOS PČR. Při výkonu své činnosti je nezávislá na ostatních odborových orgánech.

(2)        Rozhodčí komise má pět členů, z toho tři za policii a dva za vězeňskou službu. Členem rozhodčí komise nesmí být člen jiného orgánu NOS PČR, s výjimkou sjezdu.

(3)        Při volbě členů rozhodčí komise se volí nejprve z kandidátů s magisterským vysokoškolským vzděláním v oboru právo. Není-li z těchto kandidátů zvolen požadovaný počet členů, provede se volba z ostatních kandidátů na místa, která nebyla obsazena předchozí volbou.

(4)        Rozhodčí komisi svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rozhodčí komise, nejméně jednou za tři měsíce.

(5)        Jednání rozhodčí komise se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, a podpůrně stanovami. Rozhodčí komisi přísluší

a) rozhodovat spory mezi členy navzájem, spory mezi členem a odborovým orgánem, a spory mezi členem a odborovou organizací,

b) rozhodovat spory mezi odborovými orgány navzájem a spory mezi odborovým orgánem a odborovou organizací,

c) rozhodovat spory mezi základními organizacemi navzájem a spory mezi základní organizací a NOS PČR,

d) rozhodovat spory o vyloučení člena a spory z voleb členů odborových orgánů,

e) rozhodovat spory o placení členských příspěvků a spory o splnění podmínek vzniku členství, zaniklo-li členství z těchto důvodů,

f) rozhodovat spory o platnost přijatých usnesení a vnitřních předpisů, jakož i spory o jejich výklad,

g) rozhodovat spory mezi NOS PČR a radou zaměstnanců NOS PČR podle zákoníku práce, byla-li zvolena podle zákoníku práce a přistoupí-li rozhodčí doložkou k tomuto ustanovení,

h) poskytovat nezávazná obecná stanoviska k výkladu vnitřních předpisů, souvisejících ustanovení právních předpisů a k návrhům vnitřních předpisů nebo jejich změn.

(6)        Rozhodčí komise rozhoduje spor na základě podané žaloby. Žalobu je možné podat do tří měsíců od sporné skutečnosti, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Je-li touto skutečností rozhodnutí orgánu, počíná lhůta běžet ode dne oznámení rozhodnutí či zápisu z jednání, které ho obsahuje. Nebyla-li tato skutečnost oznámena, pak ode dne, kdy se žalobce o skutečnosti dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné skutečnosti.

(7)        Žalobu lze podat také proti skutečnosti, že orgán ve věci mu předložené nerozhodl, ač měl a mohl; v takovémto případě lhůta pro podání počíná běžet ode dne oznámení zápisu z jednání orgánu, na kterém rozhodnout mohl. Nebyl-li zápis oznámen či vyhotoven, pak ode dne, kdy se žalobce o takovém jednání orgánu dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné skutečnosti.

(8)        Podání žaloby nemá odkladný účinek, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

(9)        Žaloba se doručuje rozhodčí komisi na adresu sídla NOS PČR. Lhůta je zachována, je-li žaloba podána poslední den lhůty na uvedené adrese, anebo je-li v tento den podána poštovní zásilkou adresovanou rozhodčí komisi, držiteli poštovní licence nebo vnitřní kurýrní službě zaměstnavatele.

(10)    Doručenou žalobu předá neprodleně kancelář nebo orgán, který žalobu přijal, předsedovi rozhodčí komise.

(11)    Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy žaloba došla rozhodčí komisi.

(12)    Námitku podjatosti člena rozhodčí komise mohou strany vznést nejpozději do zahájení prvního ústního jednání; k námitce vznesené později se přihlédne, pokud k jejímu opožděnému vznesení vedly důvody hodné zvláštního zřetele.

(13)    Ústní jednání před rozhodčí komisí probíhá v sídle NOS PČR, neurčí-li rozhodčí komise jiné místo, s nímž strany vyjádřily souhlas.

(14)    Nevydá-li rozhodčí komise rozhodnutí do šesti měsíců od zahájení rozhodčího řízení, může strana sporu uplatnit své právo u soudu.

(15)    Rozhodnutí se oznamuje stranám doručením písemného vyhotovení. Po nabytí právní moci se rozhodnutí oznámí předsednictvu a zpřístupní v anonymizované podobě členům NOS PČR.

(16)    Obecné stanovisko rozhodčí komise není závazným rozhodnutím a nelze se ho dovolávat. Oznamuje se do tří měsíců tomu, kdo o stanovisko požádal. Podání žádosti o stanovisko nemá účinky žaloby ani vliv na lhůty pro její podání.

(17)    Rozhodčí komise může jmenovat zaměstnance kanceláře tajemníkem rozhodčí komise a pověřovat ho administrativní činností komise, včetně zpřístupňování spisu k nahlížení nebo podepisování doložky o nabytí právní moci. Tajemník zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti, nebyl-li předsedou rozhodčí komise této povinnosti zproštěn.

(18)    Rozhodčí komise samostatně hospodaří s přiděleným rozpočtem. Předseda komise navrhuje výši rozpočtu rozhodčí komise a určuje výši odměn jejím členům.

LogoRK.
Mgr. Vladimír Foretník
Mgr. Mgr. Michal Jileček
Bc. Luděk Linha
Karel Vaníček
Mgr. Bc. Milan Veselý