Nový postup hlášení nemoci či úrazu pojišťovně Allianz

Jak oznámit škodní událost?

Nemoc nebo úraz vždy hlásit pod číslem rámcové smlouvy 080 001 795.
 

Škodné události nelze hlásit u rámcové smlouvy pojištění osob telefonicky ani vyplnit on-line hlášení na webu pojišťovny,

ale pouze zaslat formuláře oznamující škodnou událost na e-mail pojišťovny nebo písemně na sídlo pojišťovny.

Škodní událost se oznamuje přímo pojišťovně, a to:

Úsek likvidace pojistných událostí

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

Do emailu a nebo poštou přiložte:
  • Vyplněný formulář podle daného rizika (pracovní neschopnost, trvalé následky, invalidita, úmrtí). Číslo smlouvy: 080 001 795.
  • Vyplněný formulář Čestné prohlášení k ohlášení škodné události 
  • Podklady nutné pro likvidaci pojistné události (např. kopie dokladu o pracovní neschopnosti, zdravotní dokumentaci, apod.)
  • Lékařské zprávy (z prvního ošetření a případného dalšího léčení, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace aj.)
  • Další dokumenty vztahující se k události (rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, policejní protokol, protokol o pracovním úrazu, rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu aj.)
  • V případě, že se bude jednat o pokračování pojistné události z pojištění pracovní neschopnosti, která započala před 1.1.2021 u Genereli České pojišťovny a.s., přiložte poslední likvidační dopis od předchozí pojišťovny, aby Allianz pojišťovna mohla navázat a pokračovat v likvidačním šetření.
Kdy oznámit škodní událost?
 

Při pracovní neschopnosti je nutné škodu oznámit nejpozději do 7 dnů od skončení odkladné doby.

  • Pracovní neschopnost z důvodu úrazu14 dní 
  • Pracovní neschopnost z důvodu úrazu při dopravní nehodě14 dní 
  • Pracovní neschopnost z důvodu nemoci u zaměstnaneckého poměru délka 14 dní a v případě služebního poměru až 28 dní
V případě pozdějšího nahlášení nemusí pojišťovny vyplatit plnění za dny do oznámení škodní události, pojišťovna však přitom vezme v úvahu, zda bylo oznámení objektivně možné.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte Ing. Libora Žižku na email nos@satum.cz nebo na telefonu 595 132 365.

Kde najdu formuláře daného rizika a čestné prohlášení pro pojišťovnu? 

Všechny formuláře dle daného rizika a čestné prohlášení najdete  na stránkách pojišťovny Allianz nebo níže na této stránce, případně on-line na webu pojišťovny www.allianz.cz odkaz na konci úvodní stránky Dokumenty a formuláře, dále odkaz Hlášení škody – životní pojištění https://www.allianz.cz/pojisteni/pro-klienty/ dokumenty-a-formulare.html#hlaseni-zivotnipojisteni