NOS PČR

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články veterán

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SLEVY PRO ČLENY
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
SLEVY PRO ČLENY
Sleva na právní služby AK Kopřiva
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SLEVY PRO ČLENY
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
SLEVY PRO ČLENY
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Alza
SLEVY PRO ČLENY
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
SLEVY PRO ČLENY
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění

Jak se stát veteránem

Do členství veterán může být přijat každý, kdo splňuje podmínky členství, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky s přílohou, dokládající splnění podmínek členství, fotografií. Základní podmínky členství naleznete na stránce členství Veterán.

Bez řádně vyplněné a doručené přihlášky, doložení splnění podmínek členství a zaplacení členského příspěvku, členství nevznikne.

Bez doložení délky služby nemůže být bývalému policistovi vydán veteránský průkaz a odznak se znakem Policie ČR, i kdyby splňoval podmínku předchozího členství v NOS PČR.

Bez zaslání fotografie uchazeče nemůže být vydán členský průkaz.

Základní formy členství

 

 • Členství veterán se realizuje typicky tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace
 • Nepůsobí-li v místě bydliště uchazeče žádná základní organizace, anebo chce-li být uchazeč registrován centrálně, může podat žádost o přímé členství, tedy se stane veteránem bez evidence v základní organizaci.

Se vstupem do základní organizace vám nejlépe poradí předseda nebo jiný člen výboru základní organizace, jehož kontakt naleznete např. na stránce základních organizací nebo zaměstnanci kanceláře NOS PČR, zejména v případě zájmu o přímé členství.

 

 

Je dobré se také informovat, zda základní organizace nezasílá přihlášku s předvyplněnými údaji (název, IČ, číslo bankovního účtu základní organizace). 

 

 

Doručuje-li se základní organizaci, pak na adresu jejího sídla (viz. zde), zpravidla k rukám jejího předsedy. Doručuje-li se do sídla NOS PČR, pak na adresu podatelny svazu Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Postup při podání přihlášky

 • Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce. Bližší informace k vyplnění přihlášky jsou uvedeny v článku s přihláškou.
 • Přiložit k přihlášce kopii dokladu hodnověrně prokazujícího splnění alespoň jedné z podmínek pro přijetí:
  1. Předchozí řádné členství v NOS PČR, trvající alespoň jeden rok není potřeba dokládat, pokud je uchazeč stále evidován v systému ESNOS a označí v přihlášce, že žádá o ověření tímto způsobem, v opačném případě doloží předchozí členství jinak.
  2. Předchozí služba u Policie ČR po dobu potřebnou pro vznik nároku na výsluhový příspěvek se dokládá alespoň jedním úředním dokumentem prokazujícím délku služby (části, které nechce uchazeč sdělovat je možno vhodně zakrýt), například kopií
   • potvrzení o výkonu služby nebo jinak pojmenovaný tzv. “zápočťák”, v němž je uvedena délka služebního poměru příslušníka,
   • rozhodnutí o přiznání odchodného, v němž je uvedena délka služebního poměru příslušníka,
   • rozhodnutí o přiznání výsluhového příspěvku (do roku 2008 rozhodnutí o příspěvku za službu) nebo obdobný doklad, z něhož je patrné, že uchazeč pobírá výsluhu za službu u policie např. rozhodnutí o změně ve vyplácení výsluhového příspěvku z důvodu přiznání starobního důchodu
   • jiným úředním potvrzením délky služebního poměru příslušníka, zaslané třeba pro zjednodušení přímo z příslušného personálního oddělení Policie ČR do datové schránky NOS PČR.
  3. Žádost (volnou formou) o výjimku z požadované délky služebního poměru příslušníka Policie ČR např. pro ukončení služebního poměru z důvodu úrazu, doložený kopií
   • rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru ze zdravotních důvodů.
 • Zaslat členský příspěvek ve výši 600 Kč na příslušný bankovní účet a pro identifikaci jako variabilní symbol uvést bývalé osobní číslo (OEČ / ČOZ / číslo služebního průkazu), do poznámky uvést své Jméno a Příjmení. Členský příspěvek se zasílá na
  • bankovní účet základní organizace, ve které se uchazeč chce stát členem,
  • bankovní účet NOS PČR číslo 211 239 13 59/0800, pokud chce být uchazeč veteránem v přímém členství. 
 • V případě zájmu o členský průkaz, který je vydáván bez poplatku, přiložit k přihlášce či jinak zaslat fotografii, možno i v elektronické podobě, nejlépe ve formátu JPG.

Přihlášku s případnými přílohami a fotografií doručit do sídla vybrané základní organizace nebo do sídla NOS PČR, v případě přímého členství.

Odznak veterána je možné objednat současně s žádostí o členství a zaplatit ho v jedné platbě s členským příspěvkem, a to v případě, že jste nebo se ucházíte o přímé členství veterán mimo základní organizaci. Veteráni základní organizace platí členský příspěvek na účet základní organizace a poplatek za odznak a pouzdro na bankovní účet centrály NOS PČR, uvedený výše, tedy pokud se nedomluví s vedením základní organizace, že obě platby zaplatí na účet základní organizace, která následně odvede poplatek za odznak a průkaz na bankovní účet NOS PČR.
 
Členský průkaz není potřeba objednávat, neboť je vydáván automaticky při dodání fotografie se vznikem členství. Bude dodán na adresu uvedenou v přihlášce nebo cestou základní organizace, pokud se uchazeč stal jejím členem.
Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, neuvede nerozhodne jinak, případně kladným rozhodnutím o výjimce z požadované délky členství příslušníka Policie ČR.

Pokud den uvedený v žádosti o členství předchází dni doručení žádosti, vzniká členství nejdříve dnem doručení žádosti na podatelnu. 
 
Průkazky, případně odznaky jsou zpracovávány vždy následující měsíc po připsání platby přímého člena nebo základní organizace.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete dotázat na kanceláři NOS PČR nebo u příslušné základní organizace.

Sdílet tento článek

Počet veteránů k 1. 5. 2024
3556

Přemýšlíte o členství veterán a nechce se Vám zjišťovat veškeré výhody, které přináší toto členství, jež využívají desetitisíce členů svazu? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být veteránem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem