Jak se stát veteránem

Členství veterán je určitým přidruženým členstvím v NOS PČR vedle členství řádného. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů. (Řádným členem se rozumí příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev (dále jen „zaměstnavatel“) )

Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo již není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po 30 letech ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru.

 

Členství se realizuje buď tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem NOS PČR prostřednictvím základní organizace, nebo vstupem do přímého členství veterán, tedy bez evidence v základní organizaci.

 

Jak postupovat v případě zájmu o členství veterán v základní organizaci:

Se vstupem do základní organizace vám nejlépe poradí předseda nebo jiný člen výboru základní organizace, jehož kontakt naleznete např. na stránce,  Mapa členských základen NOS. Je dobré se také informovat, zda základní organizace veterány sdružuje a také, zda nezasílá přihlášku s předvyplněnými údaji k základní organizaci (název ZO a IČ).

Samotný postup je následující:

 1. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce.
 2. Připravit si dokument, ze kterého je patrná délka předchozího služebního nebo pracovního u “zaměstnavatele” definovaného výše – typicky rozhodnutí o ukončení služebního poměru
 3. V případě zájmu o průkaz veterána připravit fotografii, možno i v elektronické podobě.
 4. Vyplněnou přihlášku, rozhodnutí o ukončení (délce) služebního nebo požadovaného pracovního poměru, případně i fotografii doručit do sídla vybrané základní organizace k rukám jejího předsedy.
 5. Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, neuvede nerozhodne jinak.
 6. Způsob vyrozumění o vzniku členství se může mezi jednotlivými základními organizacemi lišit.

 

Jak postupovat v případě zájmu o přímé členství veterán v NOS PČR:

 1. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce.
 2. V případě zájmu o průkaz veterána připravit fotografii, možno i v elektronické podobě.
 3. Vyplněnou přihlášku, rozhodnutí o ukončení (délce) služebního nebo požadovaného pracovního poměru, případně i fotografii (zaslat) do sídla NOS PČR na podatelnu NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1. Vstupní členský příspěvek veterána NOS PČR ve výši 500 Kč zaslat na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800. Jako variabilní symbol uvést bývalé číslo služebního průkazu. Do poznámky uvést své Jméno a Příjmení.
 4. Členství vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v žádosti o členství. Den uvedený v žádosti o členství nesmí předcházet dni doručení žádosti na podatelnu. Předchází-li den uvedený v žádosti den doručení, vzniká členství dnem doručení žádosti na podatelnu.
 5. Člen, který zaslal i fotografii, obdrží průkaz člena NOS PČR v nejkratším možném termínu, nejdéle však do dvou měsíců od vzniku členství.

Členský příspěvek veterána je roční ve výši 500 Kč.