Jednání sněmovního Výboru pro bezpečnost

Dne 7. června 2018 se členové předsednictva NOS PČRzúčastnili jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V rámci bodu 4 programu byl projednáván návrh státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, rok 2017 – rozpočet MV. Za ministerstvo vnitra se zúčastnil náměstek MV pro ekonomiku Mgr. Jiří Zmatlík, za policii náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Petr Petřík a za Hasičský záchranný sbor jeho generální ředitel gen. genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Se zprávou vystoupil pan náměstek Zmatlík, poté zpravodaj tohoto bodu, pan poslanec Zdeněk Ondráček. Zaznělo, že čerpání rozpočtu lze hodnotit jako rovnoměrné. V obecné rozpravě pan poslanec Ondráček poděkoval náměstkovi Zmatlíkovi za předchozí setkání a zodpovězení dotazů.

Pan poslanec Chovanec poděkoval za zprávy a přednesl dva dotazy. První se týkal seškrtání volných tabulek – jak by dopadlo toto opatření na platy v bezpečnostních sborech. Odpověděl pan náměstek Zmatlík – včera, při přípravě státního rozpočtu, jsme se za MV neztotožnili s tímto opatřením. Jednání bylo přerušeno, dnes večer bude jednat ministr vnitra s ministryní financí. Dále náměstek hovořil o tom, že v případě seškrtání nebudou prostředky na odměny a přesčasy, které musí policisté sloužit při trvalém personálním nedostatku. Podle poslance Chovance jde o fatální problém. Jeho druhý dotaz se týkal hospodaření tajných služeb.

Pan poslanec Mašek vznesl otázku deficitu dvou tisíc policistů, který je dán obtížným náborem. Jestli není nábor slepá ulička a jak je možné pomoci ze strany poslanců, např. při výši nástupních platů. Chovanec se připojil s tím, že by měl být dopad i zvýšením zvláštních příplatků, jaký je tedy stav. Náměstek Zmatlík uvedl, že Ministerstvo financí v oblasti zvláštních příplatků razí ministerstvo financí minimalistickou metodu. Dále odpovídal NPPE gen. Petřík na otázku nasazování policistů do služeb při personálním nedostatku. Nelze si zvyknout na nedostatek policistů a nelze neustále zvyšovat zatížení přesčasy. Dále hovořil o výši náborových příspěvcích v krajích.

Pan poslanec Ondráček navrhl, aby se tato široká debata přenesla na samostatné jednání. Pokud by mělo dojít k minimalistickému dorovnání zvláštních příplatků od ledna 2019, byl by minimální rozdíl mezi Prahou a ostatními kraji. Hovořil o potřebě zásadní změny v odměňování příslušníků a o oprávněnosti požadavků odborů. Další vystoupil pan poslanec Žáček ohledně nenaplněných služebních míst. Reagoval NPPE gen. Petřík o potřebě proškolení policistů a zaplnění kvalifikovaných služebních míst. Další dotazy – pan poslanec Mašek ohledně posunu v oblasti příspěvku na stravování u policistů a poté se zajímal o průměrné služební příjmy u policistů a hasičů. Náměstek Zmatlík ihned reagovals dobrou zprávou, že od poloviny roku, tedy od 01. 07. 2018 budou zavedeny příspěvky na stravování v celé policii. Přehledy o průměrných služebních příjmech budou poslancům v detailní podobě předány.

Pan poslanec Růžička apeloval na nedostatek policistů v sociálně vyloučených lokalitách a nutnost dublování činností městskou policií. Z další diskuze vyplynula nutnost projednat tuto problematiku detailně na jednání Podvýboru pro policii. Poté bylo po podrobné rozpravě přijato usnesení.

V jednání bylo pokračováno pátým bodem, kterým byl návrh státního závěrečného účtu kapitoly 336, Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky, za rok 2017. Za Ministerstvo spravedlnosti se zúčastnil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., Mgr. Vladimír Zimmel, náměstek sekce trestní politiky a generální ředitel VS ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal. Zpravodajem byl poslanec Ing. Pavel Růžička.

Zprávu přednesl pan ministr Pelikán. Hovořil i o problémech s náborem nových příslušníků, konstatoval počty příslušníků a zaměstnanců a výši průměrných služebních příjmů a platů. Informoval i o počtu vězněných osob, loňský rok byl kulminační. Hovořil o nové koncepci vězeňství a zaměstnávání vězňů.

Obecná rozprava – otázka pana poslance Maška – v jakém stadiu je využití náramků a alternativních trestů. Odpověděl pan ministr, že u náramků se přechází z pilotního do testovacího provozu a vysvětlil detaily.

Pan poslanec Růžička se dotázal ministra, jaký dopad má u VS ČR náborový příspěvek, zda se sbor personálně stabilizuje. Odpověď pana ministra – náborový příspěvek je důležitý v tom, že nevím, co bychom bez něho dnes dělali. To ale neznamená, že by byly problémy vyřešeny. Máme velké podstavy v pražských věznicích a v zařízeních těžkého charakteru, např. ve Valdicích, kde je situace kritická. Zmínil se o obtížných podmínkách pro službu ve věznicích. Doplnil jej gen. Dohnal s tím, že náborový příspěvek pomohl, ale když uchazeči zjistí, jaké jsou podmínky pro službu a jaká z ní plynou omezení, řízení nedokončí a odejdou. Poté byla ukončena obecná rozprava a po podrobné rozpravě bylo přijato usnesení.

Praha, dne 07. 06. 2018

Za předsednictvo NOS PČR

JUDr. Milan Štěpánek, předseda