RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Alza
Alza
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Datart
Datart
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Forest park hotel
Forest park hotel
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv

Společné jednání odborových organizací působících ve VSČR s GŘ VSČR

Dne 17. 4. 2019 proběhlo ve velké zasedací místnosti GŘ VS ČR společné jednání odborových organizací působících ve VS ČR s představiteli Generálního ředitelství VS ČR.Tohoto jednání se zúčastnili za NOS PČR členové výboru pro VS ČR Mgr. Jiří Grosman a Pavel Kocourek, za Odborový svaz státních orgánů a organizací se zúčastnil předseda sekce VS ČR Martin Štrejn. Za Unii bezpečnostních složek se na jednání dostavil předseda výkonného výboru

pro VS ČR Leoš Stejskal, místopředseda David Vacek, koordinátor pro VS ČR/Morava Lukáš Šrámek a Irena Cabajová.
Z Generálního ředitelství VS ČR se na jednání dostavili Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení, Vrchní státní rada, brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA,
Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu, Vrchní státní rada, plk. Mgr. Pavel Hadrava, Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny, Ing. Jaroslav Myšička, Ředitel kanceláře generálního ředitele, Vrchní rada, plk. Mgr. Jiří Dolejší, MBA,
Ředitel odboru ekonomického, Ing. Ivan Novotný, Ředitel odboru logistiky, JUDr. Jaroslav Vlk
a Ředitel odboru personálního, Ing. Marian Prokeš.
Jednání zahájil brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA, který přítomné přivítal, sdělil,
že se pracovníci GŘ zaslanými připomínkami zabývali, že tyto byly projednávány již na jednání
v Brně a vyzval přítomné členy odborových organizací, zda se chtějí vyjádřit k zaslaným požadavkům. Na toto reagoval Mgr. Jiří Grosman, který se vyjádřil, že zaslané požadavky jsou společné
pro všechny tři odborové organizace, dále sdělil, že má za to, že požadavky byly dostatečně vysvětleny a od argumentovány, v zaslaném dokumentu a pokud se v průběhu jednání objeví nějaké nejasnosti, či potřeba doplnění bude na toto reagováno v průběhu jednání.
Dále bylo diskutováno nad jednotlivými požadavky. Stanovisko GŘ a námi navrhované postupy
na další činnost uvedeny pod jednotlivými body:

Požadavky na změny vnitřních předpisů:

Změna NGŘ 46/2018, kterým se stanoví podrobnosti pro přiznání některých peněžních náležitostí příslušníkům Vězeňské služby České republiky (o peněžních náležitostech příslušníků)
 Změna § 10 Zvláštní příplatek – zrušit odst. 3 a všechny příslušníky zařadit do I. skupiny

Stanovisko GŘ: nadále trvají na svém stanovisku stávajícího rozdělení zvláštních příplatků, kdy zejména u příslušníků JS činnosti klesají namísto toho, aby stoupali, dle jejich názoru
je jedinou možností změna legislativy, kdy by v zákoně zůstala jen jedna skupina. Taktéž sdělili, že naše argumenty jsou opřeny pouze o naše požadavky a nemáme vypracované přezkoumání psychosomatické zátěže.

Navrhovaný postup: vypracovat přezkoumání psychosomatické zátěže u příslušníků
ve 2. skupině. Nadále prosazovat při novelizaci zákona 361/2003 Sb., návrh na změnu dvou skupin na jednu tak jak je navrženo. Zde byla shoda s vedením GŘ VS ČR, že je to nejlepší cesta a že také oni budou usilovat o prosazení uvedené změny legislativy.

Změna NGŘ 45/2018, kterým se stanoví podrobnosti pro přiznání některých peněžních náležitostí občanským zaměstnancům Vězeňské služby České republiky (o peněžních náležitostech zaměstnanců)
 Změna přílohy č. 1 – všem zaměstnancům v přímém styku s odsouzenými (OVV, OVT, detence a OZ) dorovnat zvláštní příplatek a to do výše v jaké to mají příslušníci (jedná se pouze o 1 skupinu kde má OVV, OVT a detence 6.400 Kč a OZ 6.000 Kč, v současné době II. skupina mají tito zaměstnanci a příslušníci stejný zvláštní příplatek)
Stanovisko GŘ: na další navyšování zvláštních příplatků již nejsou finanční prostředky. Pokud by se někomu přidalo, muselo by se jinde ubrat.

Navrhovaný postup: prověřit, zda rozdílné přiznávání zvláštních příplatků není v rozporu s vyšší právní normou zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 16 odst. 1
ve kterém je uvedeno: „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání“. Nadále diskutovat s politiky a vysvětlit jim specifika ve složení OZ u VS proti jiným BS a pokusit se získat finance na navýšení ZP u OP v roce 2020 a navýšení mzdových prostředků obecně.

Změna NGŘ 30/2014, o stravování ve Vězeňské službě České republiky
 Navýšení stravenek pro JS na 100 Kč
Dle předchozího NGŘ 4/2008 byl peněžní limit do 30. 6. 2010 ve výši 70 Kč, od tohoto data je do současné doby nezměněn a ve výši 80 Kč.
Stanovisko GŘ: taktéž vnímají, že stále rostoucí ceny surovin mají vliv na kvalitu stravy a navrhují, že by bylo vhodné navýšit peněžní limit u všech zaměstnanců, nyní však nedokážou odhadnout, o kolik by to mělo být. Navrhují, aby k navýšení došlo od 1. 1. 2020 s tím, že v měsíci září by již měli znát propočty finančních možností na další rok.

Navrhovaný postup: v měsíci září 2019 se k uvedenému tématu vrátit.

Změna NGŘ 43/2015 o služebních stejnokrojích a naturálních náležitostech příslušníků Vězeňské služby České republiky
 Změnit znění § 21 odst. 5 na znění: Výstrojní konto je po celou dobu trvání služebního poměru příslušníkovi denně aktualizováno pevnou částkou stanovenou v penězích (dále jen „denní náležitost“). Denní náležitost je stanovena ve výši 25 Kč; ročně 9.125 Kč

Stanovisko GŘ: požadovaná výše je nereálná, s tím, že jako reálné od 1. 1. 2020 s novým NGŘ, v současnosti vnímají navýšení o 2 Kč a dále navýšení výše vyplácené částky v hotovosti o 500,- Kč s tím, že by si příslušníci sami zajišťovali nákup bílých triček
a ponožek.

Navrhovaný postup: odsouhlasit navýšení částky v navrhované výši s tím, že vyplácená částka v hotovosti bude příslušníkům zcela a u příslušnic částečně vyplácena mimo „bodový“ fond, což bude mít za následek faktické navýšení o 3.730,- Kč (bodový fond ročně
6.205,- Kč + 3.000,- Kč v hotovosti u příslušníků a bodový fond ročně 4.205,- Kč + 5.000,- Kč v hotovosti u příslušnic).

 Zrušit bez náhrady § 27 Je-li příslušník na základě personálního rozhodnutí propuštěn ze služebního poměru a byla-li mu stanovena výpovědní lhůta26), dochází u něj k podstatné změně podmínek výkonu služby. Nárok na poskytnutí služební výstroje nebo na její obměnu či doplnění má pouze v rozsahu, v jakém to jeho podmínky výkonu služby nezbytně vyžadují22), a to na základě posouzení a odůvodněného písemného rozhodnutí ředitele organizační jednotky. – toto je dle našeho názoru neoprávněné krácení práv příslušníka, kdy tomuto vznikl nárok na základě předchozího služebního poměru. Jedná se tedy o neoprávněné zablokování výstrojního konta. NOS PČR usiluje i o změnu zákona č. 361/2003 Sb., kdy požadujeme, aby nevyčerpaná částka z výstrojního konta byla příslušníkovi po propuštění ze služebního poměru vyplacena.

Stanovisko GŘ: toto ustanovení bude zrušeno bez náhrady, dle požadavku NOS PČR.

Navrhovaný postup: bez dalšího postupu, pouze ohlídat dodržení

 Doplnit do přílohy č. 4 nové výstrojní součástky – zejména zimní bundu, tak aby na ni měli nárok i nově nastupující příslušníci s tím, že je možné provést úpravu (výdej v zimním období).
Např.: Příslušníkům při přijetí do služebního poměru se zimní bunda vydává ihned, pokud jsou přijeti do služebního poměru v období od 1. 10. do 31. 3. Příslušníkům přijatým do služebního poměru mimo výše uvedené období se zimní bunda vydá nejpozději do 1. 10. roku, v němž byl přijat do služebního poměru.

Stanovisko GŘ: nově nastupujícím příslušníkům je vydávána starší bunda s dvěma vložkami, toto bude takto probíhat, dokud nebudou zlikvidovány zásoby ve skladu, poté již budou i noví příslušníci dostávat bundy nové.

Navrhovaný postup: zjistit zda příslušníci dostávají kompletní starší druh bundy.

Změna NGŘ 5/2016, o zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence
 Upravit § 25 a § 54 tak, aby inspektor dozorčí služby neměl povinnost zajistit výdej léků odsouzeným.
Tyto ustanovení jsou v rozporu s vyšší právní normou konkrétně zák. č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech § 20 odst. 1, ve kterém se uvádí, že:  „Zacházet s léčivy podle § 5 odst. 1 mohou pouze osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé pro konkrétní druh činnosti.“ Přičemž § 5 odst. 1 stanoví že: „Zacházením s léčivy se pro účely tohoto zákona rozumí jejich výzkum, příprava, úprava, kontrola, výroba, distribuce, skladování a uchovávání, dodávání a přeprava, nabízení za účelem prodeje, výdej, prodej držení za účelem podnikání, poskytování reklamních vzorků, používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb nebo veterinární péče nebo odstraňování léčiv.“ Dle § 5 odst. 8 se za používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb se mimo jiné rozumí: „jejich podávání pacientovi při poskytování těchto služeb, nebo…“.
Z výše uvedeného je tedy zcela zřejmě patrné, že léky odsouzeným smí vydávat jen a pouze odborně způsobilá osoba a z tohoto důvodu požadujeme zrušení této povinnosti u všech zaměstnanců, kteří nejsou odborně způsobilí dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, eventuálně dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Stanovisko GŘ: dle jejich názoru není porušována žádná norma, neboť léky jsou dozorci pouze „předávány“ a ne podávány, čili dle stanoviska zdravotního odboru není porušován zákon.

Navrhovaný postup: prověřit cestou advokátní kanceláře, zda naše tvrzení, že je porušován zákon o léčivech je správný, neboť žádná zákonná, ani podzákonná norma nehovoří
o „předávání léků“, tak jak je tvrzeno pracovníky GŘ.

Další požadavky:
 Povolit na služebních číslech předvolby DMS, které by si samozřejmě zaměstnanec hradil strháváním ze mzdy, jak je to nyní. Tímto se mohou využívat služby, jako je placení stání v Praze, Brně a dalších městech, koupě elektronické jízdenky v MHD atp.
Stanovisko GŘ: v současné době toto nelze, neboť to neumožňuje rámcová smlouva, bude připravována nová, do které tato možnost zapracována.

Navrhovaný postup: nadále prosazovat, aby v nové rámcové smlouvě od dubna 2020 toto bylo zakomponováno.

 Příplatky za vedení dle ZP §124 – vedoucí referátu by měli být v první skupině příplatku za vedení, vedoucí s referáty ve 2 skupině – příloha 2.
Stanovisko GŘ: vzhledem k 4 stupňové úrovni toto nelze realizovat.

Navrhovaný postup: bez dalších návrhů.

 Žádost o zaslání nové bundy z poslední dodávky do výstrojního skladu do zkušebny, jestli stále splňuje kritéria, které byly požadovány při výběrovém řízení a která splňovala první bunda dodaná VS ČR
Stanovisko GŘ: bunda byla zaslána.

Navrhovaný postup: zjistit, jak dopadl test.

 FKSP – požadavek NOS PČR.
• příspěvek na stravování – možnost čerpání příspěvku na stravování v rámci limitu FKSP v plné výši od 1. 12. 2019 – prosíme o přizvání zástupce OI
Stanovisko GŘ: v současné době probíhá jednání se společností Anete, která zajišťuje tento systém, předpoklad, že v příštím roce toto již bude možné.

Navrhovaný postup: v měsíci září 2019 se k uvedenému tématu vrátit.

• Návrh na změnu předtisku žádosti o poskytnutí FKSP
• Elektronický formulář na žádost – vyhotovit formuláře pomocí interaktivního PDF
• Čl. 12 Jiné možnosti čerpání fondu (8)- změna z 3 akcí na 5% z rozpočtu FKSP dané OJ – přistoupení k tomuto omezení bylo z důvodu nehospodárného fungování na některých OJ. Praxe ukázala, že by mohlo dojít k tomuto nehospodárnému jednání i tak, pokud některá akce udělá akci např. za 500 000 Kč. Dále na některých OJ, kde je aktivní komise FKSP i odbory se stává, že 3 akce je málo a přitom jde o akce, kde příspěvek je minimální ve výši několika tisíc korun, např. dětský a mikulášský den, plesy, aktiva, tábory, den vězeňství atd. Proto navrhujeme změnu z 3 akcí na 5% z rozpočtu dané OJ, kdy nebudou OJ svázáni počtem, ale výší.
Stanovisko GŘ: požadavek na snížení množství hromadných akcí byl požadavek odborových organizací, s tím, že GŘ se nebrání možnosti změny na určité procentuální omezení na místo současného početního omezení. Dle jejich názoru by toto ale nebylo 5% ale spíš 3%, neboť preferují co nejvyšší množství peněz do osobních účtů.

Navrhovaný postup: zakomponovat změnu do nového NGŘ.

• Plaketa ČČK Dar krve – dar života – Čl. 10/c doplnit bod 5: „vyznamenání Plaketou ČČK Dar krve se poskytuje ve výši 8 000 Kč.“
• Čl. 10 částky za profesní a životní Jubilea – zvýšení o 2000 na všech úrovních.
Stanovisko GŘ: v současnosti nelze realizovat, již nyní mají některé věznice problémy poskytnout dary všem, kteří na to mají nárok.

Navrhovaný postup: Nadále jednat s cílem dosáhnout změny NGŘ 65/2017 s účinností
od 1. 1. 2020 a zahrnout tam plaketu a navýšené odměny při výročích.

Dotazy:
 Dotaz jak se vyvíjí situaci kolem převedení vybraných pozic odborných zaměstnanců OVT do služebního poměru.
Stanovisko GŘ: dle průzkumu o toto mezi zaměstnanci není velký zájem.

Navrhovaný postup: bez dalších navrhovaných postupů.

 Zvážit převedení VISS do vyšší skupiny příplatku za vedení ze současné 4. řídící úrovně do 3. řídící úrovně – vede věznici při nepřítomnosti vedení věznice, tedy v pracovní dny 16 a v den pracovního klidu 24 hodin.
Stanovisko GŘ: vzhledem k 5 stupňové úrovni toto nelze realizovat, neboť vedoucí oddělení by se také musel posunout.

Navrhovaný postup: zakomponovat do změny zákona č. 361/2003 Sb. vyšší počet stupňů řízení.

 Povolení uvolnění zaměstnanců a příslušníku, pokud tábor pořádají odbory působící u dané OJ – NGŘ 64/2017 kolektivní dohoda a zák. č. 361/2003 Sb. § 68 odst. 5 písm. d) a § 69 odst. 4
Poslední dobou věznice opouštějí možnost pořádat, nebo spolupořádat dětské rekreace (tábory) a tuto aktivitu na sebe přebírají odborové organizace působící u OJ.

Stanovisko GŘ: toto lze pouze v případě, že zaměstnanec vykonává soustavnou činnost s dětmi po celý rok.

Navrhovaný postup: bez dalších navrhovaných postupů.

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem