Stanovy NOS PČR

12. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 1. 12. 2019

(1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou organizací ve smyslu ustanovení článku 20 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87/1948 (dále jen „Úmluva“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”).  

(2) NOS PČR je právnickou osobou se sídlem Praha 1, Bartolomějská 306/7, IČ 49629034, zapsanou v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 893. 

(3) Základní organizace NOS PČR (dále jen „základní organizace“) jsou nedílné a neoddělitelné organizační jednotky NOS PČR obdobné pobočným spolkům ve smyslu § 3025 občanského zákoníku. V souladu s Úmluvou a podle stanov vytvářejí základní organizace prostřednictvím svých orgánů a ze svých členů orgány NOS PČR.