RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josefem Vospělem, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Alza
Alza
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Datart
Datart
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Alza
Alza
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Forest park hotel
Forest park hotel
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv

Výluky z pojištění Generali Česká pojišťovna – shrnutí

PLATÍ PRO ŠKODNÍ UDÁLOSTI DO 31.12.2020.

Zde naleznete shrnutí, jaké jsou výluky z  rizikového zdravotního pojištění

 

V rámci pojištění mohou nastat situace, kdy je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění nebo je neposkytnout. Doporučujeme Vám seznámit se důkladně s příslušnými pojistnými podmínkami, kde jsou všechny tyto případy uvedeny. 

Z pojistné ochrany jsou vyloučeny škodné události, ke kterým došlo v době od počátku pojištění do doručení Přihlášky do pojištění pojistiteli, v takových případech nedochází ke vzniku práva na výplatu pojistného plnění. 

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin 

a) v důsledku nebo v souvislosti s občanskou válkou, válečnou událostí, válečnou invazí, vpádem zahraničního nepřítele, válečným stavem vyhlášeným nebo nevyhlášeným, revolučními událostmi, převraty, teroristickými útoky (tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) a mezinárodní mírovou misí, teroristickými akty včetně kontaminace v důsledku teroristického aktu, v důsledku nebo v souvislosti s jadernými, chemickými a biologickými incidenty 

b) v důsledku nebo v souvislosti s účastí pojištěného na straně iniciátora při občanských nepokojích,vnitrostátních násilných nepokojích a stávkách.

 

Úrazové pojiště 

a) úraz pojištěného v souvislosti s řízením motorového vozidla při automobilových, motocyklových, motoristických (např. bugy, čtyřkolky) soutěžích a při přípravě na ně; ani v případech, kdy se pojištěný zúčastní těchto soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec; přípravou se rozumí jakákoli aktivita pojištěného související s motorovým vozidlem nebo motocyklem či jiným obdobným vozidlem, včetně jeho údržby (např. jízda na tréninkových tratích nebo mezi jednotlivými soutěžními úseky, ve volném terénu, při technických přejezdech, při popojíždění v depu, mezi depem a závodní tratí),

b) úraz pojištěného při létání s motorovými letadly, je-li pojištěný pilotem nebo jiným členem posádky letadla s výjimkou toho, vykonává-li tuto činnost jako své povolání na palubě dopravního letadla letecké společnosti přepravujícího osoby nebo náklad,

c) úraz pojištěného při létání s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem a ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu a létání v balonech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin,

d) úraz pojištěného při výkonu horolezeckého sportu, vysokohorské turistice, při lovu spojeném s jízdou na koni, hloubkovém potápění s nutností dýchacího přístroje a při provozování extrémních, tzv. adrenalinových sportů, jako je např. canyoning, sky-surfing, sky-bungee, bungee-jumping, shark-diving, megadiving, rocket– bungee, heliskiing (biking), rafting, blackwater-rafting, a další sporty obdobné rizikovosti, bez ohledu na to, zda je sport provozován organizovaně či nikoliv. Seznam adrenalinových sportů pojistitel zveřejňuje na svých internetových stránkách v návaznosti na vývoj adrenalinových sportů, 

e) úraz pojištěného v důsledku nebo v souvislosti s řízením motorového vozidla, pro něž pojištěný neměl vdobě pojistné události řidičské oprávnění; tato výluka se nepoužije, pokud se pojištěný učil vozidlo řídit nebo skládal zkoušku z řízení vozidla, a to vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Pojištění pro případ nemoci – pojištění pracovní neschopnosti 

ČPZ nevyplatí pojistné plnění při pracovní neschopnosti: 

a) v důsledku nemoci, která vznikla, nebo podle posudku lékaře určeného pojistitelem musela vzniknout před počátkem pojištění, včetně jejích příčin, následků a komplikací,

b) v důsledku úrazu, který nastal před počátkem pojištění, včetně jeho následků a komplikací,

c) v důsledku duševní choroby, psychiatrického nebo psychologického nálezu, pokud nenastaly následkem úrazu, 

d) v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v souvislosti s požitím, požíváním nebo aplikací návykových látek (např. alkoholu), s hráčskou závislostí, včetně následků a komplikací vyplývajících z takovéto nemoci nebo úrazu, 

e) za dobu pracovní neschopnosti do oznámení pojistné události.

 

POJIŠTĚNÍ NA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI

  1. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Pojištění se řídí ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPPMO-O-01/2015 (dále jen „VPPMO-O“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu, popřípadě i jinou újmu. Podmínky a rozsah pojištění jsou stanoveny touto pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

2.4. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. j) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu České republiky.

2.5. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. h) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, za něž odpovídá pojištěný svému zaměstnavateli.

2.6. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. l) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v důsledku aktivní závodní účasti na dostizích, závodech a sportovních podnicích všeho druhu, jakož i na přípravě k nim.

2.7. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. c) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených nedodržením předepsané obsluhy nebo údržby.

2.8. Odchylně od čl. 25 bodu 3 písm. b) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou účast, nebo ve kterém má většinovou majetkovou účast člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu či osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti, je-li tento subjekt jeho zaměstnavatelem.

Výluky ČP

2.9.Vedle výluk uvedených v článcích 3 a 25 VPPMO-O se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

a) vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;

b) způsobenou vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích;

c) vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně pokut) uložené zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankce uložené v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální);

d) způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České republiky;

e) vzniklou zaměstnavateli následkem určení nesprávné ceny (rozpočtu) nebo dodání chybných nebo neúplných podkladů, které měly vliv na stanovení ceny;

f) vzniklou v souvislosti s nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb;

g) způsobenou na pneumatikách a dopravovaných věcech, s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

2.10. Je-li pojistnou smlouvou pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 2.9. tohoto pojištění, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v bodu 2.9. tohoto pojištění a ve VPPMO-O.

Petr Cieluch, člen předsednictva NOS PČR

 

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem