NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pátek 3. 12. 2021

POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Yello
Yello
Darking.cz
Darking.cz
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Forest park hotel
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Wienerberger
Wienerberger
NH Car
NH Car
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Motora
Motora
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
SPA
SPA
meetyBRAND – značkové hodinky
meetyBRAND – značkové hodinky
CK Zemek
CK Zemek
Datart
Datart
Xella
Xella

TWITTER @NOSPCR

Kolektivní dohoda PČR z 20. 3. 2012

Tato kolektivní dohoda se vztahuje na policisty podle zákona o služebním poměru

O z n á m e n í

vedoucí analyticko legislativního odboru

Policejního prezidia České republiky,

kterým se uveřejňuje Kolektivní dohoda

 

(1) Pro potřeby útvarů Policie České republiky se uveřejňuje v plném znění Kolektivní dohoda uzavřená dne 20. března 2012 mezi Policií České republiky na straně jedné a Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky a Unií bezpečnostních složek Ministerstva vnitra na straně druhé.

(2) Kolektivní dohoda uzavřená mezi Policií České republiky na straně jedné a Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky a Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací na straně druhé, která byla uzavřena dne 20. března 2008 a která byla uveřejněna ve Sbírce interních aktů řízení Policejního prezidia České republiky čá. 72/2008, pozbyla platnosti.

Č. j. PPR-106-11/ČJ-2012-0099KA

 

Vedoucí analyticko legislativního odboru

Policejního prezidia České republiky

plk. JUDr. Vlasta KARBANOVÁ v. r.

 

 

 

 

KOLEKTIVNÍ DOHODA

 

uzavřená mezi

 

Policií České republiky,

zastoupenou policejním prezidentem plk. Mgr. Petrem Lessym

 

na straně jedné

 

a

 

Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací

zastoupeným předsedou Mgr. Petrem Pacherem,

 

 

Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky

zastoupeným předsedou JUDr. Milanem Štěpánkem

 

a

 

Unií bezpečnostních složek Ministerstva vnitra

zastoupenou předsedou Zdeňkem Buřičem

 

na straně druhé

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Kolektivní dohodu uzavírají odborové orgány jménem příslušníků Policie České republiky (dále jen „policista“) podle § 199 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“). Upravuje vztahy mezi Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky, Unií bezpečnostních složek Ministerstva vnitra a Policií České republiky (dále jen „policie“).

(2) Tato dohoda se přiměřeně použije i pro policisty, kteří působí v Ministerstvu vnitra, organizačních složkách státu zřízených pro plnění úkolů Ministerstva vnitra a v Policejní akademii České republiky.

(3) S policejním prezidentem jedná

a) předseda a místopředseda Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací,

b) předseda, první místopředseda nebo místopředseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a

c) předseda, první místopředseda, členové výkonného výboru a v mimořádných případech zmocněnec výkonného výboru Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

(4) S řediteli útvarů policie s územně vymezenou působností na území kraje a řediteli útvarů policie s působností na celém území České republiky a se služebními funkcionáři uvedenými v odst. 2 jedná

a) předseda a místopředseda Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, a dále předseda příslušné základní odborové organizace,

b) předseda základní organizace u příslušného útvaru, předseda krajské rady nebo člen výboru Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a

c) předseda, první místopředseda, členové výkonného výboru, příslušný koordinátor útvaru a v mimořádných případech zmocněnec výkonného výboru Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

(5) S ředitelem policie útvaru s územně vymezenou působností na území okresu jedná

a) předseda a místopředseda Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, a dále předseda příslušné základní odborové organizace,

b) předseda základní organizace u příslušného útvaru, předseda krajské rady nebo člen Výboru Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a

c) předseda, první místopředseda, členové výkonného výboru, příslušný koordinátor útvaru, předseda příslušné základní organizace a v mimořádných případech zmocněnec výkonného výboru Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

(6) Odborovou organizací se pro potřeby této dohody rozumí Koordinační výbor základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

(7) Vyšším odborovým orgánem se pro potřeby této dohody rozumí Koordinační výbor základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, předsednictvo Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a výkonný výbor Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

(8) Pokud v rámci útvaru policie nepůsobí základní organizace odborové organizace, vykonává její oprávnění zástupce odborové organizace uvedený v čl. 1 odst. 4 nebo vyšší odborový orgán.

(9) Služebním funkcionářům, případně dalším funkcionářům policie, může být umožněna účast na jednání orgánu odborové organizace.

 

Čl. 2

Připomínkové řízení

Policie bude zasílat odborové organizaci k připomínkám návrhy interních předpisů, které se týkají podmínek výkonu služby policistů.

 

Čl. 3

Zajištění informovanosti odborové organizace, právo na informace

(1) Policie bude průběžně poskytovat informace odborové organizaci o změně početních stavů a struktury policistů, o návrhu systemizace služebních míst, návrhu organizační struktury a o změnách v obsazení míst služebních funkcionářů. Informace bude poskytována v elektronické podobě a odborová organizace do 3 pracovních dnů policii sdělí, zda požaduje projednání a 15 dnů k zaujetí stanoviska k věci.

(2) Odborová organizace bude pololetně poskytovat policii informace o své činnosti, struktuře a početním stavu členské základny v policii.

 

Čl. 4

Vytváření materiálně technických podmínek činnosti odborové organizaci

Policie k zabezpečení činnosti odborové organizace ve smyslu § 200 odst. 2 zákona poskytne

a) pro činnost vedení odborové organizace kanceláře vybavené kancelářským nábytkem, spojovací a výpočetní technikou s připojením na intranet a internet, ubytování uvolněného funkcionáře odborové organizace v ubytovacím zařízení policie, služební vozidla rozsahem odpovídající počtu funkcionářů a zaměstnanců odborové organizace (stanovený předpis1) se použije přiměřeně),

b) pro jednotlivé základní organizace odborové organizace odpovídající prostor pro administrativní činnost a vybavení nezbytnou spojovací a výpočetní technikou s připojením na intranet a internet, pokud to není možné, tak s přístupem k internetu a intranetu.

c) na podatelnách příslušných útvarů poštovní přihrádku pro odborovou organizaci a základní organizace odborové organizace a umožní využívat k vnitřní distribuci jejich zásilek své kurýrní služby,

d) k plnění úkolů odborové organizace zasedací místnosti, učebny, jídelny, účelová školící a sportovní zařízení a podobně,

e) na vyžádání odborové organizace roční (měsíční) jmenovitý výpis členských příspěvků členů odborové organizace sražených ze služebního příjmu za předchozí rok (měsíc),

f) předsedovi základní organizace, členu výboru a koordinátorovi odborové organizace jednorázově služební vozidlo1) k plnění úkolů odborové organizace mimo místo jeho služebního působiště, pokud tomu nebrání důležitý zájem služby.

 

Čl. 5

Poskytování služebního volna s poskytnutím služebního příjmu

k výkonu funkce v odborovém orgánu

(1) Na základě písemné žádosti poskytne policie členovi odborového orgánu k výkonu odborové funkce služební volno s poskytnutím služebního příjmu v nezbytně nutném rozsahu2). Případné odmítnutí této žádosti provede služební funkcionář písemnou formou se zdůvodněním odmítnutí.

(2) Za nezbytně nutný rozsah se u předsedy a místopředsedy odborové organizace považuje doba v celkovém rozsahu nejméně 50% doby služby.

(3) Odborová organizace poskytne na písemné vyžádání policie součinnost při prokazování oprávněnosti poskytnutí služebního volna pro výkon funkce v odborovém orgánu.

 

Čl. 6

Kontrolní činnost vyššího odborového orgánu

(1) Vyšší odborový orgán provádí samostatně nebo v součinnosti s příslušným služebním funkcionářem kontrolu nad dodržováním právních a služebních předpisů průběžně. Zjištěné nedostatky předkládá k projednání na pravidelných jednáních s vedením policie.

(2) Vyšší odborový orgán provádí kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby. Vyšší odborový orgán seznámí služebního funkcionáře se závěry z provedené kontroly a návrhem na přijetí opatření k odstranění případných zjištěných nedostatků.

(3) Policejní prezident na písemnou žádost vyššího odborového orgánu zmocní zástupce odborové organizace k provádění kontroly podle odst. 1 a odst. 2. Vzor zmocnění je uveden v příloze k této Kolektivní dohodě.

(4) Služební funkcionář neprodleně po ukončení šetření informuje vyšší odborovou organizací o výsledku šetření a o přijatých opatřeních.

 

Čl. 7

Srážky ze služebního příjmu

Policie zabezpečí na žádost člena odborové organizace srážky z jeho služebního příjmu k úhradě členských příspěvků.

 

Čl. 8

Informování o přijetí policisty do služebního poměru

Policie při přijetí policisty do služebního poměru informuje prostřednictvím personálních pracovišť o působení odborové organizace. O přijetí policisty vyrozumí odborovou organizaci.

 

Čl. 9

Informování o skončení služebního poměru policisty

Policie projedná s odborovou organizací skončení služebního poměru policisty. Toto projednání se nevztahuje na propuštění ze služebního poměru podle § 42 odst. 1 písm. m) zákona.

 

Čl. 10

Sociální oblast a péče o policisty

(1) Policie čtvrtletně informuje vyšší odborový orgán o odměňování policistů a o vývoji služebních příjmů policistů.

(2) Policistům a jejich rodinným příslušníkům bude umožněno využívat rekreační zařízení policie na rodinnou rekreaci. Cena jednotlivých rekreačních poukazů bude stanovena na základě objektivně vynaložených přímých nákladů jednotlivých rekreačních zařízení při zohlednění daně z přidané hodnoty. Pro zabezpečení kontroly tvorby cen u rekreačních poukazů v zařízeních policie umožní služební funkcionář zástupci odborové organizace nahlédnutí do materiálů, které byly použity pro tvorbu ceny poukazu.

(3) Policie

a) zajistí vybavenost služeben kuchyňkami, nebo kuchyňskými kouty, sociálními zařízeními a hygienickými potřebami,

b) umožní policistům bezplatné používání svých sportovišť a sportovních zařízení mimo dobu službu,

c) uhradí náklady na očkování proti infekční hepatitidě A a B, u policistů, jejichž výkon služby má přímou bezpečnostní povahu, a to na jejich žádost a s ohledem na účelnost očkování ve vztahu ke stavu imunity a rizika ohrožení zdraví,

d) poskytne příslušníkům s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby hlavní jídlo za sníženou úhradu v takovém rozsahu, jaký je poskytován příslušníkům s rovnoměrně rozvrženou dobou služby, a to za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.3)

 

Čl. 11

Společná ustanovení

Policie a odborová organizace se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které lze považovat za porušování této dohody.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu dvou let a poté se její platnost prodlužuje vždy o 1 rok, pokud policie nebo odborová organizace nejpozději 60 dnů před posledním dnem její platnosti písemně nevyrozumí druhou stranu o jejím ukončení.

(2) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

(3) Tato dohoda bude zveřejněna ve Sbírce interních aktů řízení policejního prezidenta.

 

PPR-1236-7/ČJ-2012-0099RS

1) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 229/2011 o služebních dopravních prostředcích.

2) § 68 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

 

3) § 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email