MENU

NEZÁVISLÝ 

ODBOROVÝ SVAZ

POLICIE ČR

Solidarita

Různé články

Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Alza
Alza
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
Forest park hotel
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Datart
Datart
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Alza
Alza
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou

Tato vyšší kolektivní dohoda se vztahuje na všechny státní zaměstnance podle zákona o státní službě.

 

KOLEKTIVNÍ DOHODA VYŠŠÍHO STUPNĚ

 

 

uzavřená mezi

 

 

Odborovým svazem státních orgánů a organizací, zastoupeným předsedou Bc. Pavlem Bednářem,

Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, zastoupeným předsedkyní Mgr. Renatou Kořínkovou,

Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupeným předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou, Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, zastoupeným předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem,

Asociací samostatných odborů ČR, zastoupenou předsedou Bohumírem Dufkem

 

na straně jedné

 

a

 

Vládou České republiky, zastoupenou předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem

 

na straně druhé

 

 

 

Část první

Předmět kolektivní dohody vyššího stupně

Čl. 1

 1. Kolektivní dohodu vyššího stupně (dále jen „KDVS“) uzavírají smluvní strany podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“). Tato KDVS se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu (dále jen „státní zaměstnanci“).

 2. KDVS upravuje práva státních zaměstnanců, jakož i práva a povinnosti smluvních stran. Jejím předmětem je zlepšení zejména sociálních, zdravotních, kulturních podmínek výkonu služby a bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby.

 3. Strany KDVS dbají o dodržování právních předpisů upravujících výkon státní služby a služebních předpisů.

 

Část druhá

Práva a povinnosti služebních úřadů a odborových organizací

Čl. 2 Součinnost

 1. Odborové organizace, které působí ve služebních úřadech a které jsou sdruženy v odborových svazech, jež jsou smluvní stranou KDVS, jsou oprávněny jednat za podmínek stanovených právními předpisy, nebo sjednaných v této KDVS.

 2. Odborové organizace se zavazují poskytovat služebním orgánům součinnost k zajištění sociálního smíru, jako předpokladu pro realizaci vzájemných závazků sjednaných touto KDVS.

 3. Služební orgány zabezpečí na základě písemných žádostí státních zaměstnanců, kteří jsou členy odborových organizací, výběr odborových členských příspěvků formou srážek z platu nebo náhrady platu, o jejichž provádění služební orgán rozhodl.

Služební orgány zajistí předávání rekapitulace měsíčních srážek odborových členských příspěvků všech odborově organizovaných státních zaměstnanců příslušným odborovým organizacím a pro účely zpracování podkladů pro odpočet od základu daně z příjmu fyzických osob předávání rekapitulace za zdaňovací období předchozího kalendářního roku.

 

 1. Služební orgány jsou povinny poskytnout členům volebních komisí pro volby do orgánů odborových organizací a členům odborových organizací k výkonu jejich činnosti podle ZSS služební volno v nezbytně nutném rozsahu; za dobu uvolnění jim přísluší plat.

 2. Členové odborových organizací při výkonu služby nesmějí být pro výkon své činnosti diskriminováni nebo znevýhodněni ani zvýhodněni. Služební orgány nesmí požadovat od státních zaměstnanců údaj o členství v odborové organizaci, není-li to nezbytné s ohledem na uplatnění práv člena odborové organizace.

Čl. 3

Informování, projednání a spolurozhodování

 1. Odborové organizace jsou oprávněny projednat se služebním orgánem za uplynulý kalendářní rok vývoj platů, průměrného platu a jejich jednotlivých složek.

 2. Služební úřady a odborové organizace se zavazují vzájemně si poskytovat informace týkající se služebních vztahů, zejména v oblasti platů a vzájemně se informovat o svých stanoviscích k návrhům předpisů upravujícím záležitosti vymezené v § 1 ZSS.

 3. Odborové organizace informují státní zaměstnance o své činnosti a o závěrech jednání se služebními úřady, a to způsobem v daném služebním úřadu obvyklým, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 4. Informováním podle § 129 odst. 3 ZSS se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Služební úřad je povinen poskytnout odborové organizaci informace a podklady pro projednání podle § 129 odst. 2 ZSS v dostatečném předstihu a písemně, aby je odborová organizace mohla posoudit a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Odborová organizace má při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď.

 5. Služební orgán nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti služebního úřadu narušovat soukromí státního zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách služebního úřadu tím, že podrobuje státního zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných státnímu zaměstnanci. Služební orgán je povinen přímo informovat státní zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění. Zavedení výše uvedených kontrolních mechanismů služební orgán předem projedná s odborovou organizací působící u příslušného služebního úřadu.

 6. Odborové organizace spolurozhodují se služebními úřady o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Vydávají předchozí souhlas k rozvrhu čerpání dovolené a hromadnému čerpání dovolené státních zaměstnanců na příslušný kalendářní rok.

Čl. 4

Zabezpečení činnosti odborových organizací

 1. Služební úřady vytváří podmínky pro řádný výkon činnosti odborových organizací ve smyslu § 141 odst. 2 ZSS zejména tím, že:

 

  1. poskytují odpovídající místnosti vybavené kancelářským nábytkem, spojovací a výpočetní technikou s připojením na intranet a internet a hradí náklady nezbytné na jejich údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady, odborové organizace zajistí, aby spojovací a výpočetní technika byla použita maximálně efektivně a výhradně pro odborové účely,

 

  1. zřizují poštovní přihrádky pro potřeby odborové organizace na svých podatelnách.

 

 1. Podmínky podle odstavce 1 a další podmínky k zabezpečení činnosti odborových organizací je možné stanovit s přihlédnutím k možnostem služebních úřadů, např. úhrada nákladů na zakoupení odborné literatury, nákladů na dopravu při plnění úkolů odborové organizace podle ZSS, poskytnutí zasedacích místností, učeben, účelových školících zařízení a jiných podobných zařízení k plnění úkolů odborových organizací.

 

Část třetí

Práva ze služebního poměru a podmínky výkonu služby

Čl. 5

 1. Státní zaměstnanci mají právo na vytvoření podmínek pro řádný a bezpečný výkon služby. Ženy mají právo na zajištění podmínek výkonu služby s ohledem na jejich těhotenství, dobu kojení a dobu po porodu.

 2. Služební úřady jsou povinny zajišťovat rovné zacházení se všemi státními zaměstnanci, pokud jde o podmínky výkonu jejich služby, včetně odměňování a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odborné přípravy a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postupu ve služebním poměru; za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze výkonu služby a který je pro výkon této služby nezbytný. Povinností rovného zacházení a zákazem diskriminace se řídí i jednání služebního úřadu a budoucího státního zaměstnance před přijetím do služebního poměru. 3) Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru zneužívat na újmu jiného státního zaměstnance nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti.

 1. Služební orgán oznámí státnímu zaměstnanci jeho vyslání na služební cestu bez zbytečného odkladu poté, co se o potřebě vyslání na služební cestu dozví.

 2. V souvislosti se skončením služebního poměru vydá služební úřad státnímu zaměstnanci služební posudek, a to do 15 dnů od požádání, nejdříve však dva měsíce před ukončením služebního poměru.

 3. Odborová organizace může služební orgán požádat o zavedení pružného rozvržení služební doby, a to pro všechny státní zaměstnance, u nichž to nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Čl. 6

Dovolená státních zaměstnanců

Požádá-li státní zaměstnanec z osobních důvodů služební orgán o převedení části dovolené (nejvýše 1 týden) v kalendářním roce, ve kterém mu na dovolenou vzniklo právo, do dalšího kalendářního roku, služební orgán státnímu zaměstnanci může vyhovět, pokud to nebude bránit řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Čl. 7

Sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby a výkon služby z jiného místa

 1. Smluvní strany budou ve smyslu § 117 ZSS podporovat možnost sjednání dohody mezi služebními orgány a státními zaměstnanci o výkonu služby z jiného místa, než je sídlo služebního úřadu nebo jeho útvaru, pokud to nebude bránit řádnému plnění úkolů služebního úřadu a nebude se jednat o správní činnosti dle § 2 nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.

 2. Služební úřady se při vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby zaměří zejména na potřeby státních zaměstnanců uvedených v § 116 odst. 2 ZSS a na potřeby dalších státních zaměstnanců související s péčí o osoby blízké, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav, věk či jiný objektivní důvod.

Čl. 8

Množství služebních úkolů a služební tempo

 1. Představení jsou povinni při určení množství služebních úkolů respektovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zohlednit čas na jídlo, oddech a přirozené potřeby státních zaměstnanců. Služební úřady jsou povinny zabezpečit, aby výše uvedené podmínky byly vytvořeny před zahájením výkonu služby.

 2. V případě osob se zdravotním postižením se výše uvedené přizpůsobí jejich zdravotnímu stavu na základě posudku o zdravotní způsobilosti vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb.

 3. Množství služebních úkolů a služební tempo v jednotlivých útvarech služebních úřadů budou služební úřady projednávat s odborovými organizacemi na základě žádosti státních zaměstnanců.

 

Část čtvrtá

Platy

Čl. 9

Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do konce prvního kalendářního čtvrtletí zahájí vyjednávání ve věci valorizace platových tarifů státních zaměstnanců na následující kalendářní rok.

 

Část pátá

Sociální podmínky státních zaměstnanců

Čl. 10

 1. Odborové organizace budou v oblasti sociálních podmínek státních zaměstnanců poskytovat podporu konkrétním opatřením a další součinnost.

 2. Služební úřady poskytnou státním zaměstnancům na základě jejich oznámení o osobních důvodech, bez povinnosti předložení dokladu o důvodu nepřítomnosti, indispoziční volno v rozsahu 5 dnů v průběhu kalendářního roku.

 3. Státním zaměstnancům, kteří mají stanovenou služební dobu nebo povolenou kratší služební dobu rozvrženou jinak než do pětidenního pracovního týdne, se poskytne v kalendářním roce tolik pracovních dnů indispozičního volna, na kolik pracovních dnů v týdnu je rozvržena jejich služební doba.

 4. Za dobu čerpání indispozičního volna se plat nekrátí. Pro stanovení nároku na dovolenou se indispoziční volno považuje za výkon služby.

Čl. 11

Odměny k životním a pracovním výročím

 1. Služební úřady poskytnou státním zaměstnancům z rozpočtových prostředků odměny v této výši:

a) Odměny při dovršení služebního výročí:

  • státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna při dovršení doby trvání služebního poměru 10 let ve výši 5 000,- Kč,

  • státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna při dovršení doby trvání služebního poměru 20 let ve výši 10 000,- Kč,

  • státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna při dovršení doby trvání služebního poměru 30 let ve výši 15 000,- Kč, – státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna při dovršení doby trvání služebního poměru 40 let ve výši 20 000,- Kč.

b) Odměny k životnímu výročí:

  • při dovršení 40 let věku bude státnímu zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši

   1. 000,- Kč za podmínky, že služební poměr státního zaměstnance trval nejméně

5 let,

 

  • při dovršení 50 let věku bude státnímu zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši 8 000,- Kč za podmínky, že služební poměr státního zaměstnance trval nejméně

   1. let,

 

  • při dovršení 60 let věku bude státnímu zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši 10 000,- Kč za podmínky, že služební poměr státního zaměstnance trval nejméně

   1. let.

c) Odměny při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod:

  • státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna ve výši 5 000,- Kč, trval-li jeho služební poměr nejméně 5 let,

 

  • státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna ve výši 10 000,- Kč, trval-li jeho služební poměr nejméně 10 let,

 

  • státnímu zaměstnanci bude vyplacena odměna ve výši 15 000,- Kč, trval-li jeho služební poměr nejméně 15 let.

 

 1. Pro účely vzniku nároku na odměnu se do doby trvání služebního poměru státního zaměstnance započítává doba trvání pracovního poměru, který vzniku služebního poměru bezprostředně předcházel, a to ve správních úřadech, které jsou dle § 4 odst. 1 ZSS služebními úřady, a ve státních orgánech nebo právnických osobách, které jsou služebními úřady dle § 4 odst. 2 ZSS.

 2. Nárok na odměnu vzniká státnímu zaměstnanci, jehož služební výročí, životní výročí nebo první skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod nastane v době účinnosti této KDVS.

 3. Odměna se vyplatí v nejbližším výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu.

Čl. 12

Péče o státní zaměstnance

 

Služební úřady podle svých provozních možností zabezpečí zejména:

 1. vybavení služebních úřadů kuchyňkami, nebo kuchyňskými kouty, hygienickými potřebami a poskytování ochranných nápojů,

 2. přijetí vhodných opatření, včetně případné úpravy služební doby, pro případy, kdy teplota v objektu, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, dosáhne 28 stupňů Celsia a více, a to v kolektivní dohodě, nebo na podnět státních zaměstnanců tam, kde nepůsobí odborová organizace,

 

 1. potřebnou vybavenost a kulturu pracovního prostředí včetně optimálního pracovního prostoru a v případě potřeby zabezpečí bezbariérový přístup,

 2. úhradu nákladů na očkování proti infekční hepatitidě A a B u státních zaměstnanců, a to na jejich žádost a s ohledem na účelnost očkování ve vztahu k riziku ohrožení zdraví při výkonu služby,

 3. vytvoření podmínek pro sportovní aktivity státních zaměstnanců a umožní státním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům bezplatné používání svých sportovišť a sportovních zařízení mimo dobu výkonu služby,

 4. možnost využití rekreačních zařízení služebního úřadu pro rodinnou rekreaci státním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Cena jednotlivých rekreačních poukazů bude stanovena na základě objektivně vynaložených přímých nákladů jednotlivých rekreačních zařízení při zohlednění daně z přidané hodnoty. Pro zabezpečení kontroly tvorby cen u rekreačních poukazů v zařízeních služebního úřadu umožní služební orgán zástupci odborové organizace nahlédnutí do materiálů, které byly použity pro tvorbu ceny poukazu,

 5. stravování důchodcům – bývalým státním zaměstnancům, pokud to umožňují provozní podmínky a finanční zdroje služebního úřadu, v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a pobyt v rekreačních zařízeních v případě volné kapacity za stejnou cenu jako u stávajících státních zaměstnanců.

Čl. 13

Poskytování příspěvků z FKSP

 1. Smluvní strany mohou sjednat zásady poskytování příspěvků státním zaměstnancům v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Služební úřady zabezpečí státním zaměstnancům stravování ve smyslu § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů znění, v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Část šestá

Bezpečnost výkonu služby, ochrana zdraví

Čl. 14

 1. Služební úřady jsou povinny zajistit bezpečnost a ochranu zdraví státních zaměstnanců při výkonu služby s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu služby.

 

 1. Služební úřady provedou 1x ročně, v prvním pololetí kalendářního roku, za účasti odborových organizací, komplexní prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby. U zjištěných závad stanoví termíny a konkrétní odpovědnost za jejich odstranění a výsledky závěrů realizace prověrky projednají za účasti zástupců odborových organizací. Do doby odstranění závad budou služebním úřadem přijata preventivní opatření, která vedou k minimalizaci rizik.

 

Část sedmá

Stížnosti a kolektivní spory

Čl. 15

 1. Státní zaměstnanec může podat ve věcech výkonu služby a ve věcech služebního poměru písemnou stížnost služebnímu orgánu. Stížnost státního zaměstnance musí být vyřízena písemně nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

 2. Služební orgán nebo představený je povinen projednat se státním zaměstnancem nebo na jeho žádost i s odborovou organizací stížnost státního zaměstnance ve věcech podle odstavce 1.

 3. Státní zaměstnanec je oprávněn požádat odborovou organizaci o pomoc s řešením své stížnosti nebo námitek podaných služebnímu orgánu.

 

Část osmá

Závěrečná ustanovení

Čl. 16

 1. Dodržování závazků sjednaných v této KDVS se smluvní strany zavazují kontrolovat průběžně.

 

 1. K ujednáním kolektivních dohod, která upravují práva státních zaměstnanců v menším rozsahu než tato KDVS, se nepřihlíží.

 2. Práva, která vznikla z kolektivních dohod jednotlivým státním zaměstnancům, se uspokojují jako ostatní práva státních zaměstnanců.

 3. Spory vyplývající z plnění této KDVS budou řešeny jednáním smluvních stran s cílem dospět k dohodě v zájmu dosažení sociálního smíru.

 4. Smluvní strany si sjednaly možnost změny a doplnění této KDVS ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů.

 5. Tato KDVS je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu. Každý účastník smluvních stran obdrží po jednom originálu.

 6. Tato KDVS nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019 a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2019. Účinnost KDVS se prodlouží vždy o jeden kalendářní rok, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně písemné oznámení, že si nepřeje účinnost KDVS dále prodloužit. Toto oznámení je povinna jedna smluvní strana doručit druhé smluvní straně nejpozději jeden kalendářní měsíc před skončením účinnosti této KDVS, jinak se k němu nepřihlíží. Takto může být účinnost KDVS prodloužena nejvíce dvakrát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

za Vládu České republiky

 

 

 

…………………………………………………….. za Odborový svaz státních orgánů a organizací

 

 

 

……………………………………………………… za Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

 

 

 

 

……………………………………………………… za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

 

…………………………………………………….. za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

 

 

 

 

…………………………………………………… za Asociaci samostatných odborů ČR 

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 7. 2024
22483

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem