NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Sobota 30. 9. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Datart
Datart
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Xella
Xella
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Yello
Yello
Forest park hotel
Forest park hotel
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z

TWITTER @nospcr

Nový předpis o zdravotní způsobilosti pro výkon služby

I.

S účinností od 1. října 2019 nahradila nová vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, dosavadní právní úpravu zdravotní způsobilosti – vyhlášku č. 393/2006 Sb. Přestože změny právní úpravy nejsou nijak zásadní, připomeňme si, jak je daná problematika upravena.

I nadále jsou prováděny následující pracovnělékařské prohlídky

a) vstupní,

b) periodická,

c), výstupní nebo

d) mimořádná.

Vstupní prohlídka se u příslušníka provádí před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost. Podle ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se jiným zvláštním požadavkem rozumí nadstandardní požadavek na zdravotní způsobilost příslušníka. Tento požadavek pro konkrétní služební místo je uveden v systemizaci služebních míst bezpečnostního sboru. Nově se vstupní prohlídka příslušníka provádí před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru. Lze se pozastavit nad tím, že se provádí i tehdy, pokud je zdravotní způsobilost příslušníka na novém služebním místě posuzována podle stejného, anebo dokonce podle mírnějšího kritéria (tzv. sloupce). Vyhláška tak vytvořila další překážku pro průchodnost mezi jednotlivými bezpečnostními sbory.

Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce a odborných vyšetření stanovených posuzujícím lékařem podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Podle nové vyhlášky se výstupní prohlídka provádí jen před skončením služebního poměru, a pro příslušníka má pouze marginální význam.

II.

Pro příslušníka je zjevně nejdůležitější mimořádná lékařská prohlídka. Provádí se za účelem zjištění a posouzení toho, zda došlo nebo nedošlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby na služebním místě. Mimořádná prohlídka se provádí u příslušníků, pokud

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví,

b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů,

c) byl výkon služby z důvodu těžkého úrazu, těžkého úrazu, onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví,

d) došlo k přerušení výkonu služby na služebním místě nebo výkonu služby po dobu delší než 6 měsíců,

e) na návrh služebního funkcionáře, pokud lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě nebo pro výkon služby,

f) z podnětu poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo ošetřujícího lékaře služebnímu funkcionáři, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která by mohla ovlivnit zdravotní způsobilost, nebo

g) na žádost příslušníka služebnímu funkcionáři v případě zdravotních potíží, které mají vliv na zdravotní způsobilost pro výkon služby.

Výstupem mimořádné prohlídky je posudek příslušníka o způsobilosti pro výkon služby na služebním místě, který se vydává na základě zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Posudkový lékař, tedy lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb (tzv. „služební lékař“), stanoví zdravotní klasifikaci v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů, který je obsažen v oddílu III přílohy č. 1 k citované vyhlášce. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III (od nejpřísnějšího po nejmírnější posuzování zdravotního stavu), a k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti příslušníka pro výkon služby na služebním místě. Klasifikační značka “A” vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon služby bez podmínky nebo pro výkon služby na služebním místě bez podmínky. Klasifikační značka “C” vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s podmínkou, což znamená s omezeními pro výkon služby). Klasifikační značka “D” vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě, pro něž je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost (tzv. „malé „D“), nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru (tzv. velké „D“). Důsledkem stanovení tzv. malého „D“, to znamená způsobilosti vykonávat je povinnost služebního funkcionáře převést příslušníka na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona o služebním poměru. Důsledkem stanovení tzv. velkého „D“, je povinnost služebního funkcionáře ze služebního poměru podle § 42 odst. 1 písm. h) zákona o služebním poměru,.

III.

Proti posudku o zdravotní způsobilosti pro výkon služby lze podat opravný prostředek. Podle § 46 zákona č 373/2011 Sb. může příslušník, ale i osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zejména služební funkcionář), podat návrh na přezkoumání posudku poskytovateli parcovnělékařských služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání musí být podán ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jeho předání. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaný příslušník byl posouzen, jako zdravotně nezpůsobilý, zdravotně způsobilý s podmínkou. Při prokázání závažných důvodů, které příslušníkovi nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání posudku objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine. Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát.

JUDr. Petr Tomek

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.