Nošení služebního stejnokroje bývalým policistou

Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, kde je v § 108 odst. 2 stanovena možnost udělení souhlasu policejního prezidenta nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením (při vhodných příležitostech) bývalému policistovi.

Písemnou žádost podává bývalý policista policejnímu prezidentovi prostřednictvím ředitelství pro řízení lidských zdrojů Policejního prezidia České republiky.

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství pro řízení lidských zdrojů
Strojnická 27
170 89 P R A H A   7
 

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Společná ustanovení

§ 108

(1) Policista vykonává službu ve služebním stejnokroji nebo v občanském oděvu v závislosti na povaze konkrétní činnosti a potřebě efektivního plnění úkolů policie.

(2) Služební stejnokroj policie je oprávněn nosit jen policista. Bývalý policista může na základě souhlasu policejního prezidenta nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením při vhodných příležitostech.

(3) Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie a pásů s označením „Policie ČR“ podle § 43 odst. 2 může užívat pouze policie.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů,

b) vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnance policie a odznaků policie,

c) způsob vnějšího označení policie,

d) způsob prokazování příslušnosti,

e) vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie a pásů s označením „Policie ČR“ podle § 43 odst. 2,

f) podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle odstavce 2.

ČÁST ŠESTÁ

NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE BÝVALÝM POLICISTOU

§ 15

(1) Policejní prezident může povolit nošení služebního stejnokroje bývalému policistovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý policista byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil

a) propuštěním z důvodu

1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby3),

2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti4), nebo

3. vlastní žádosti5), nebo

b) dovršením stanoveného věku6).

(2) Policejní prezident může povolení podle odstavce 1 odejmout, jestliže by nošení služebního stejnokroje bývalým policistou poškozovalo dobré jméno policie.

§ 16

(1) Bývalý policista, kterému bylo povoleno nošení služebního stejnokroje, je oprávněn nosit druh služebního stejnokroje podle služebního místa, kde byl naposled služebně zařazen. Policejní prezident může povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje, jestliže ho bývalý policista v průběhu služebního poměru nosil. Bývalý policista nemůže nosit stejnokroj na motocykl.

(2) Bývalý policista uvedený v odstavci 1 může nosit služební stejnokroj při vhodných příležitostech, zejména při

a) slavnostních a společenských příležitostech,

b) pietních aktech, nebo

c) významných slavnostních událostech svého osobního života.

(3) Nemá-li bývalý policista příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze služebního poměru, poskytne mu je policie za úhradu; to platí i pro obměňování služebního stejnokroje a jeho doplňků.

§ 17

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým policistou se nosí označení bývalého policisty, které je umístěno na

a) služebním stejnokroji 92, služebně-pracovním stejnokroji 92 a společenském stejnokroji na levém rukávu místo rukávového znaku policie,

b) leteckém stejnokroji 95 na levém rukávu příslušných součástek.

Na stejnokroji hradní policie se označení bývalého policisty nenosí.

(2) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým policistou se nenosí identifikační číslo ani snímatelný nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 1.

(3) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým policistou se nosí hodnostní označení, nebo označení letecké odbornosti nebo funkce podle nejvyššího hodnostního označení, hodnosti nebo letecké odbornosti nebo funkce, kterých bývalý policista během služebního poměru dosáhl.

(4) Vzor označení bývalého policisty je vyobrazen v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 460/2008 Sb.

Vzor označení bývalého policisty

Vzor označení bývalého policisty