POMOC a SOLIDARITA

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Alza
Alza
Yello energy
Yello energy
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Xella
Xella
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty
Forest park hotel
Forest park hotel
SPA
SPA
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Datart
Datart
NH Car
NH Car
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Wienerberger
Wienerberger

TWITTER @NOSPCR

Přestávky ve službě

SVAZOVÉ PŘEDPISY

Vrátíme-li se problematice přestávek, pak je důležité zmínit závěry Nejvyššího správního soudu ve světle zákonné úpravy a připomenout, že svaz právní pomoc v této problematice vždy poskytoval a má s ní cenné zkušenosti. Předně je také potřeba poznamenat, že z přiléhavé judikatury je zřejmé, že potřeba posuzovat konkrétní případy a faktický výkon služby ve vztahu k možnosti čerpat plánovanou přestávku ve službě.
Z hlediska zmíněné judikatury je čerpání přestávky je však dle zákonné konstrukce při výkonu služby pravidlem a ze své podstaty nepochybně předpokladem řádného výkonu další navazující služby. Také z hlediska svazu jde o podstatnou část „služby“, která může mít vliv na bezpečnost a zdraví příslušníků i dalších osob.

V případě pochybností o správném nastavení čerpání přestávek pak svaz doporučuje
– posoudit podle níže uvedených závěrů Nejvyššího správního soudu, zda mi jsou přestávky plánovány správně,
– v případě nejasností konzultovat s členem předsednictva svazu a autorem komentáře k zákonu o služebním poměru JUDr. Petrem Tomkem,
– se závěry seznámit příslušného předsedu základní organizace, který se prostřednictvím systému svazu pokusí sjednat nápravu,
– ve věci náhrad konzultovat postup s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Kopřivy, který případ posoudí podle konkrétních skutečností a navrhne efektivní postup.

Meritem sporů je zjednodušeně řečeno otázka, zda přestávka, kterou čerpám,
• se nezapočítává do doby služby, je tedy „neplacená“, neboť jde o přestávku ve službě na jídlo a odpočinek ve smyslu § 60 odst. 1 ZSP, na níž má příslušník nárok v rozsahu 30-ti minut nejdéle po 5 hodinách, a na další alespoň 15 minutové přestávky pokud služba trvá více než 9 hodin, tedy pokud na základě mé žádosti vedoucí nerozhodne jinak,
• se započítává do doby služby, neboť nejde o klasickou přestávku ve výše uvedeném smyslu, ale o tzv. přiměřenou dobu na jídlo a odpočinek ve smyslu § 60 odst. 3, která musí být příslušníkovi poskytnuta i bez přerušení služby, jejíž výkon nemůže být přerušen.

  • Důvody, pro které nelze přestávku čerpat, a výkon služby je tak třeba považovat za nepřerušitelný, mohou spočívat nejen v samotném charakteru vykonávané služby, ale i v dalších okolnostech, které se mohou v jednotlivých případech poměrně výrazně odlišovat. Přerušitelnost výkonu služby může být u jednotlivých organizačních jednotek (byť se stejným obsahem služby) jiná. Pozn. V této souvislosti posuzoval soud, zda je uspokojivě vyřešeno plnohodnotného vystřídání žalobce jakožto policisty vykonávajícího službu výjezdové hlídky určené k šetření dopravních nehod. (NSS 8 As 257/2018-44)
  • Pokud nebylo zajištěno předvídatelné a konkrétní zastoupení příslušníků výjezdové hlídky dopravního inspektorátu jiným organizačním článkem, vykonával příslušník službu, kterou fakticky nebylo možno přerušit ve smyslu § 60 odst. 3 zákona o služebním poměru. (NSS 8 As 259/2018-43)
  • možnost v době služby po dobu zákonem stanovené délky trvání přestávky se skutečně nezajímat o dění na pracovišti a svoji práci nevykonávat. V tomto směru není rozhodné to, že se jedná o nepřetržitý výkon služby, to v daném případě není předmětem sporu a samo o sobě to nevylučuje možnost čerpání přestávek. V tomto směru jsou důležité především podmínky výkonu práce, tedy zda možnosti pracoviště byly takové, že čerpání přestávek i v nepřetržitém provozu umožňovaly, (KS v Brně 62 Ad 4/2016-374)
  • není podstatné, zda není z důvodu plnění služebních úkolů přestávku vůbec čerpat a zda ji bylo možno přesunout na později, ale příslušník o to nepožádal, (NSS 8 As 260/2018-43)
  • Přestávku dle § 60 odst. 1 zákona o služebním poměru lze přitom přesunout na později pouze na žádost, přičemž obecně nelze rozlišovat mezi případy, kdy nebylo možné čerpat přestávku vůbec a kdy ji bylo možno přesunout na později, avšak příslušník o to nepožádal (NSS 8 As 257/2018-44).
  • Nejvyšší správní soud k právě uvedenému dodává, že krajský soud správně dovodil, že přestávku lze přesunout pouze na žádost žalobce. Ze správního spisu ani tvrzení stěžovatele ale nevyplývá, že by žalobce takovou žádost někdy podal. Lze tudíž přisvědčit žalobci, že za dané situace nelze rozlišovat mezi případy, kdy nebylo možné přestávku vůbec čerpat a kdy ji bylo možno přesunout na později, ale žalobce o to nepožádal. Přitom k situaci, kdy žalobce nemohl čerpat jednu z přestávek, docházelo opakovaně a pravidelně. Mimořádností by bylo třeba rozumět stav, který je zcela výjimečný a obvykle k němu vůbec nedochází. (NSS 4 As 96/2019-33)
  • Je ale evidentní, že příslušníci výjezdové hlídky fakticky sloužili i v době plánovaných přestávek a byli připraveni v případě dopravní nehody k ní ihned vyjet. I to svědčí závěru, že jejich služba s ohledem na nedostatečné organizační zajištění zástupu v průběhu čerpání přestávky měla fakticky nepřetržitý a nepřerušovaný charakter. (8 As 260/2018-47)
  • přestávku je totiž nutno obecně vnímat jako zákonem garantovanou (nárokovou) dobu, v rámci které policista nevykonává službu a tento časový úsek je určen výhradně k jeho odpočinku, a to způsobem, který daný policista zvolí. (NSS 8 As 257/2018-44)
  • tomu neodpovídá stav, pokud příslušníci nemají možnost v době služby po dobu zákonem stanovené délky trvání přestávky se skutečně nezajímat o dění na pracovišti a svoji práci nevykonávat. V tomto směru není rozhodné to, že se jednalo o nepřetržitý výkon služby, to v daném případě není předmětem sporu a samo o sobě to nevylučuje možnost čerpání přestávek. V tomto směru jsou důležité především podmínky výkonu práce, tedy zda možnosti pracoviště jsou takové, že čerpání přestávek i v nepřetržitém provozu umožňovaly, (KS v Brně 62 Ad 4/2016-374)
  • neznamená to však, že by příslušník během přestávky nebyl ve službě, tedy že by neměl být připraven konat v případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, případně že by nemohla být stanovena jiná forma „dosažitelnosti“ policistů. (NSS 8 As 259/2018-43)

 Také ze samotného nošení stejnokroje a zbraně po dobu přestávky nelze dovodit, že se jedná o výkon služby a ne přestávku, 

– po příslušnících lze spravedlivě požadovat informování např. operačního střediska o tom, že začínají čerpat přestávku. V lepší případě by pak měla služba, která příslušníky zastupuje mít předem informace o tom, na jaká časová období je příslušníkům přestávka a od nich již by žádná aktivita nebyla vyžadována.